ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", попередня назва "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна", засновано вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй областi вiд 23.04.1996 року №83 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" та Указу Президента України вiд 19.03.1996 року №194/96 "Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996 роцi", Декрету Президента України вiд 20.05.1993 року №57 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду". За останнi 5 рокiв змiн у структурi ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй Товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо органiзацiй з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Форма ведення бухгалтерського облiку в Товариствi-журнально-ордерна. Бухгалтерський облiк здiйснюється вiддiлом бухгалтерiї ВАТ "КТФ" пiд керiвництвом головного бухгалтера. Облiкова полiтика визначена наказом Голови Правлiння ВАТ№1 вiд 01.01.2003 р. i протягом 2010 р. не змiнювалось.
Згiдно наказу про облiкову полiтику ВАТ "КТФ" оцiнка запасiв товарно - матерiальних цiнностей ведеться по фактичнiй собiвартостi, знос малоцiнних швидкозношуваних предметiв нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється:
- швейне виробництво та готова продукцiя - по методу оцiнки в цiнах продажу;
- допомiжнi матерiали, iншi матерiали, запаснi частини, паливо, будiвельнi матерiали - по методу ФIФО;
- товари на складi та товари в роздрiбнiй торгiвлi - у цiнах продажу.
Облiк доходiв та витрат ведеться з дотриманням вимог П(С)БО №15 "Дохiд" та П(С)БО №16 "Витрати". Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Визнання, облiк i оцiнка забов'язань товариством проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 "Забов'язання" та нормами прийнятої облiкової полiтики.
Текст аудиторського висновку Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
ПП "Аудиторська фiрма "Бiзнес-Гарант-Аудит", Свiдоцтво № 3959 про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi, видане Аудиторською палатою України 15.03.2007 року на пiдставi Рiшення № 174/3.
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, кварт. 278, буд. 18, кв. 53 тел.(факс): (0536) 79-87-17, 067-91-91-289.
Незалежною аудиторською фiрмою "Бiзнес-Гарант-Аудит" згiдно вимог Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери i фондову бiржу" та у вiдповiдностi з Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженим рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1528, проведена перевiрка фiнансової звiтностi ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" за 2010 рiк в складi: Форма № 1 "Баланс", Форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати", Форма № 3 "Звiт про рух грошових коштiв", Форма № 4 "Звiт про власний капiтал", Форма № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi", Примiтки (Додаткова iнформацiя).
В зв'язку з вiдсутнiстю критерiїв для визначення звiтних сегментiв господарської дiяльностi вiдповiдно до П(С)БО № 29, показники сегментiв в Додатку № 1 не заповнюються.
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi за 2010 рiк проводилась на пiдставi договору № 04/11 вiд 11 квiтня 2010 року з 11.04.2011 р. по 2604.2011 року.
Розмiр суттєвостi помилки з замовником не обговорювався.
Перевiрка проводилась за перiод з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року з дотриманням вимог чинного законодавства України, нацiональних нормативiв i стандартiв з питань бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики (затвердженi Рiшенням Аудиторської палати України № 122/2 вiд 18 квiтня 2003 року), згiдно з якими вiдповiдальнiсть за поданi фiнансовi звiти несе керiвництво об'єкту перевiрки, зобов'язання аудитора - представлення висновку на пiдставi iнформацiї, одержаної пiд час перевiрки даної звiтностi.
Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики. Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки.
Пояснювальний параграф
Згiдно Мiжнародного стандарту аудиту № 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора" даний аудиторський висновок є модифiкованим. При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi ВАТ "КТФ" виникли питання, якi впливають на думку аудитора, а саме: iнвентаризацiя активiв та зобов'язань проведена без участi аудитора, оскiльки ця дата передувала призначенню аудитором ПП "АФ "Бiзнес-Гарант-Аудит". Але, нами було зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi показникiв дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також вартостi активiв у фiнансової звiтностi товариства. Вищезазначенi питання мають обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть та стан справ в цiлому.
Висновок:
На думку аудитора, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фактичний фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" станом на 31 грудня 2010 року, фiнансовi результати його дiяльностi, а також рух грошових коштiв та рух власного капiталу за рiк, що минув на зазначену дату.
Для пiдготовки фiнансових звiтiв за 2010 рiк ВАТ "КТФ": "Баланс", "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про рух грошових коштiв", "Звiт про власний капiтал", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк" було використано наступну концептуальну основу фiнансової звiтностi: Положення (стандарти) бухгалтерського облiку (країна походження - Україна), Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
На думку аудитора, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту аудиту № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення" та № 701 "Модифiкацiя аудиторського висновку", фiнансовi звiти загального призначення ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" базуються на прийнятнiй облiковiй полiтицi товариства та вiдповiдають нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
В зв'язку з обмеженням обсягу перевiрки умовами договору, про якi йшла мова в пояснювальному параграфi, аудитор вважає за можливе надати умовно-позитивний аудиторський висновок стосовно фiнансової звiтностi ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" за 2010 рiк.
Висновок щодо розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" на вимогу Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженим рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1528
1.Розкриття iнформацiї за видами активiв.
На думку аудитора, акцiонерне товариство в фiнансових звiтах та Примiтках до них достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю за видами активiв. Дана iнформацiя вiдповiдає вимогам наступних нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: № 7 "Основнi засоби", № 9 "Запаси", № 10 "Дебiторська заборгованiсть", № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", № 2 "Баланс".
2. Розкриття iнформацiї про зобов'язання.
На думку аудитора, пiдприємство в фiнансових звiтах та Примiтках до них достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю про зобов'язання. Дана iнформацiя вiдповiдає вимогам наступних нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: № 11 "Зобов'язання", № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", № 2 "Баланс".
3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал.
На думку аудитора, акцiонерне товариство в фiнансових звiтах та Примiтках до них достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю про власний капiтал. Дана iнформацiя вiдповiдає вимогам наступних нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: № 2 "Баланс", № 3 "Звiт про фiнансовi результати", № 5 "Звiт про власний капiтал", № 7 "Основнi засоби", № 15 "Дохiд", № 16 "Витрати".
Склад власного На початок На кiнець
капiталу звiтного перiоду звiтного перiоду
(тис.грн.) (тис.грн.)
Статутний капiтал 3382 3382
Iнший додатковий капiтал 11843 11145
Збиток (698) (413)
Вилучений капiтал -- --
Всього: 14527 14114
Статутний фонд товариства станом на 31.12.2010 року повнiстю сплачений i становить 3 382 080 грн., який розподiлено на 13 528 320 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiї товариства випущенi в документарнiй формi. - свiдоцтво про випуск видано Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР № 371/16/1/98 вiд 19.08.1998 року. В 2010 роцi акцiї переведенi в без документарну форму. Статутний капiтал ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" сформовано майном, майновими сертифiкатами та персонiфiкованим прибутком.
ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", попередня назва "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна", засновано вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Полтавськiй областi вiд 23.04.1996 р. № 83 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" та Указу Президента України вiд 19.13.1996 року № 194/96 "Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996 роцi", Декрету Президента України вiд 20.05.1993 року № 57 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду".
Засновником ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" є органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна". Станом на 31 грудня 2010 року частка засновника в статутному капiталi вiдсутня.
В звiтному перiодi змiни в статутному капiталi не вiдбувалися.
АКЦIОНЕРИ станом на 31.12.2010 року:
Фiзичнi особи 497 чоловiк
Кiлькiсть акцiй, шт. 13 528 320
Номiнальна вартiсть акцiй, грн. 3382080,00
Частка в статутному капiталi 100%
Iнший додатковий капiтал - це сума iндексацiї (дооцiнки) основних фондiв, що проводилась на пiдставi постанов Кабiнету Мiнiстрiв України (остання за № 523 вiд 16.05.1996 р.).
Резервний фонд не створений в зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.
Станом на 01.01.2010 р. ВАТ "КТФ" мало непокритий збиток в розмiрi 698 тис. грн.. За 2010 рiк отриманий фiнансовий результат - збиток в сумi 413 тис. грн. Частина збитку у розмiрi 698 тис. грн. була покрита за рахунок iншого додаткового капiталу (дооцiнки по реалiзованих основних засобах). Станом на 31.12.2010 р непокритий збиток складає 413 тис. грн..
4. Розкриття iнформацiї про чистi активи.
Вартiсть чистих активiв товариства ( активи за вирахуванням зобов'язань) станом на
31.12.2010 року дорiвнює 14114 тис. грн. (21483 - 7369), тобто не менше величини статутного
капiталу, що вiдповiдає ч. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. За 2010 рiк цей показник зменшився на 413 тис. грн. за рахунок одержаного збитку.
5. Розкриття iнформацiї про сплату статутного фонду (капiталу).
На думку аудитора, акцiонерне товариство в фiнансових звiтах та додатках до них достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю про статутний фонд (капiтал). Заявлений розмiр статутного фонду вiдповiдає зазначеному в установчих документах та в свiдоцтвi про реєстрацiю випуску акцiй, а також повнiстю i своєчасно сплачений в термiни, встановленi чинним законодавством.
6. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
На думку аудитора, акцiонерне товариство в фiнансових звiтах та додатках до них достовiрно i в повнiй мiрi розкрило iнформацiю про фiнансовi результати, зокрема про непокритий збиток. Дана iнформацiя вiдповiдає вимогам наступних нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: № 3 "Звiт про фiнансовi результати", № 15 "Дохiд", № 16 "Витрати".
7. Розкриття iнформацiї щодо ст. 41 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".
За перевiряємий перiод в товариствi вiдбулися наступнi подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":
- рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу у звiтному роцi не приймалось;
- рiшення про викуп власних акцiй не приймалось;
- факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента не вiдбувалося;
- змiна складу посадових осiб емiтента не вiдбувалася;
- 30.07.2010 р. вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;
Фiзична особа - пакет був 4494121 акцiй (33,2201 % голосуючих акцiй ) пiсля збiльшення став 4502769 акцiй ( 33,284 % голосуючих акцiй).
- рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не приймалися;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не було;
- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося;
- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не було.
Показники лiквiдностi (абсолютної та загальної) ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" на низькому рiвнi, тобто пiдприємство не може в короткi строки сплатити свої поточнi борги. Загальна вартiсть кредиторської заборгованостi за 2010 рiк збiльшилась на 817 тис. грн.,
вартiсть оборотних активiв збiльшилась на 353 тис. грн..
Власний капiтал в валютi балансу займає 66 вiдсоткiв.
Чистий оборотний капiтал розраховується як рiзниця мiж оборотними активами пiдприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявнiсть та величина свiдчать про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.
На пiдприємствi вiдсутнiй чистий оборотний капiтал, причому його вiд'ємне значення за рiк збiльшилось на 557 тис. грн..
Аналiз фiнансового стану ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" свiдчить про те, що його стан лiквiдний, але керiвництву пiдприємства слiд додати зусиль для покращення i стабiлiзацiї дiяльностi та скорочення збиткiв.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання У вiдповiдностi з метою i основним предметом, Товариство здiйснює наступнi види дiяльностi:
- торгiвельно-посередницьку дiяльнiсть на комерцiйних , комiсiйних, дилерських та агентських засадах, в усiх її видах та формах включаючи оптову, роздрiбну, виїздну, комiсiйну торгiвлю, у т.ч. з правом вiдкриття фiрмових магазинiв, торгових мiсць i торгових центрiв;
- надання в оренду або користування примiщень, технiки.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi вiсiм рокiв 2003-2010 рр. нiяких основних придбань та iнвестицiй не було. Вiдчуження активiв - це продаж морально застарiлих та фiзично зношених основних засобiв:
- в'язальне обладнання;
- красильне обладнання;
- вентиляцiйнi установки.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою:
м. Кременчук, пр-т Полтавський, 2-а. Виробничi потужностi використовуються на 10%. Продукцiя, яка випускається є екологiчно чистою, сертифiкована.
На даний час iде викуп земельної дiлянки на якiй розташованi основнi засоби пiдприємства та прилеглої до них територiї. Пiсля здiйснення цього, об'єм виробництва та реалiзацiї збiльшиться.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть емiтента суттєвий вплив призвiв високий рiвень iнфляцiї, висока конкуренцiя з боку iмпортних постачальникiв полотна.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства На протязi звiтного перiоду на ВАТ "КТФ" не було накладено штрафних санкцiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних угод станом на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Викуп земельної дiлянки, на якiй знаходяться основнi засоби акцiонерного Товариства дозволить залучити iнвесторiв та створити СП, або другу форму господарювання, розширити сферу дiяльностi, розширити асортимент та обсяги виробництва.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок д/в
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається д/в
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша додаткова суттєва iнформацiя вiдсутня.