ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 00
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 15142046
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 1688016399
Первісна вартість 031 2359123679
Знос 032 67117280
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 1839418445
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 7081079
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 523486
Товари 140 11601160
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 6659
первісна вартість 161 6659
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 20
за виданими авансами 180 146168
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 115
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 24
у т. ч. в касі 231 10
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 7775
Усього за розділом ІІ 260 26853046
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 2107921491

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 33823382
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 1184311145
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -698-413
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 1452714114
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 14411441
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11471623
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 464438
з бюджетом 550 1126
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 200
з оплати праці 580 3837
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 34313812
Усього за розділом IV 620 65527377
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 2107921491


ПІБ керівника Вернер Марiя Йосипiвна
ПІБ головного бухгалтера Костик Тамiла Павлiвна
Примітки:
В 2010 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" проводився вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 рiку та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Форма ведення бухгалтерського облiку в Товариствi - журнально-ордерна. Бухгалтерський облiк здiйснюється вiддiлом бухгалтерiї ВАТ "КТФ" пiд керiвництвом головного бухгалтера.
Облiкова полiтика визначена наказом Голови Правлiння ВАТ № 1 вiд 03.01.2006 i протягом 2006-2010 рокiв не змiнювалась.
Iнвентаризацiя основних засобiв, МНМА, запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї, грошових коштiв, зобов'язань та розрахункiв проводилась згiдно наказу № 27 а вiд 01.10.2010 року станом на 01.11.2010 р.. Результати iнвентаризацiї представленi iнвентаризацiйними описами та Протоколом № 3 вiд 12.11.10 р. засiдання комiсiї по розгляду результатiв рiчної iнвентаризацiї. Згiдно Протоколу засiдання фактичнi залишки вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, нестач та надлишкiв не виявлено.
Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення з урахуванням сум обов'язкових iндексацiй, проведених за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом, у вiдповiдностi з п. 26 П(С)БО № 7.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв на пiдприємствi вiдносяться предмети iз строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю до 1000 гривень. Амортизацiя по таким активам нараховується в розмiрi 100 вiдсоткiв їх первiсної вартостi в мiсяцi передачi об'єкта в експлуатацiю.
За рiк первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 88 тис. грн., вибуло основних засобiв на суму 45 тис. грн., надiйшло - 133 тис. грн.. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2010 року складає 23 679 тис. грн. (у т. ч. основних засобiв, вилучених з експлуатацiї в зв'язку з консервацiєю - 5260 тис. грн.).
Знос основних засобiв станом на 31.12.2010 року складає 7280 тис. грн. (30,8 % вiд перiвiсної вартостi основних фондiв).
ВАТ "КТФ" для отримання додаткового доходу надає в оперативну оренду не житловi примiщення остаточною вартiстю 3768 тис. грн.. За 2010 рiк отримано доходiв вiд операцiйної оренди активiв в сумi 1111 тис. грн. (без ПДВ).
Основними орендарями є:
ТОВ "Укртехносервiс", ТОВ "Рiка Текс", ТОВ "ДЖI-ЕМ-БI", ТОВ "Меготекс", Управлiння Пенсiйного фонду Автозаводського р-ну м. Кременчука.
ВАТ "КТФ" в 2010 роцi брало в оперативну оренду у ТОВ "ТВК "Текстиль-люкс":
- автомобiль ГАЗ 2705 вартiстю 44079,07 грн. з орендною платою 180,00 грн. в мiсяць.
В 2010 роцi Товариство здiйснило капiтальних iнвестицiй на придбання основних засобiв на суму 84 тис. грн., а також на придбання земельної дiлянки - 582 тис. грн.. Введено в експлуатацiю основних засобiв на 134 тис. грн.. На початок 2010 року по статтi балансу "Незавершене будiвництво" залишок складав 1514 тис. грн., станом на 31.12.2010 року - 2046 тис. грн..
Нематерiальних активiв на пiдпиємствi немає.
Фiнансових iнвестицiй пiдприємство не здiйснювало.
Оцiнка запасiв товарно-матерiальних цiнностей ведеться по фактичнiй собiвартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється:
- для швейного виробництва та готової продукцiї - за методом оцiнки в цiнах продажу;
- для допомiжних матерiалiв, iнших матерiалiв, запасних частин, палива, будiвельних матерiалiв, МБП - за методом ФIФО;
- для товарiв на складi та товарiв в роздрiбнiй торгiвлi - у цiнах продажу.
За рiк загальна вартiсть запасiв збiльшилась на 334 тис. грн. i на 31.12.2010 року складає суму 2725 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується в балансi пiдприємства по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, вiдповiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерву сумнiвних боргiв пiдприємство не створює. За рiк дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на 7 тис. грн. i станом на 31.12.2010 року складає 59 тис.грн..
Основними дебiторами є:
1. ПП Малiна - 2,8 тис. грн.
2. ТОВ "ДШК" - 8,2 тис. грн.
3. ЗАТ Херсонський ун-маг - 2,7 тис. грн.
4. ТОВ "Тринитi" - 2,6 тис. грн.
5. ПП Нiкiтiн В.В. - 2,2 тис. грн.
6. ПП Федчун - 9,2 тис. грн.
7. ПП Гужва I.А. - 2,4 тис. грн.
Зобов'язань по банкiвським кредитам товариство не має.
Довгострокової кредиторської заборгованостi також немає.
На балансi пiдприємства на початок 2010 року облiковувалась поточна заборгованiсть по векселях виданих в сумi 1441 тис. грн.. За рiк ця сума не змiнилась. Станом на 31.12.2010 р. заборгованiсть по векселях виданих складає 1441 тис. грн..
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) збiльшилась за 2010 рiк на 476 тис. грн. i складає на 31.12.2010 року 1623 тис. грн.
Основними кредиторами є:
1. ПП "Кремтехнобiзнес" - 308,3 тис. грн.
2. ТОВ "ФБК" - 150,8 тис. грн.
3. ТОВ "Комс. Грант" - 101,8 тис. грн.
4. ТОВ "Реал-Iнвест" - 10,6 тис. грн.
5. ТОВ "Давор" - 17,9 тис. грн.
6. ТОВ "Економ ресурси" - 76,0 тис. грн..
7. ТОВ "IнрекспродГарант" - 335,6 тис. грн..
Заборгованiсть станом на 31.12.2010 р. перед бюджетом в сумi 26 тис. грн. - поточна, з оплати працi - 37 тис. грн. - поточна, строк сплати якої станом на дату балансу ще не настав.