ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Вернер Марiя Йосипiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
27.04.2011
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00310924
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Полтавська область
     Район Кременчуцький
     Поштовий індекс 39627
     Населений пункт м.Кременчук
     Вулиця, будинок пр-т Полтавський, буд.2-А
     Міжміський код, телефон та факс (0536) 79-97-35, 79-18-22
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2011
    Річна інформація опублікована у 80 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.04.2011
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.trik.pat.ua 29.04.2011
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)