ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 338200118430-6980014527
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 000000000
Інші зміни 040 000000000
Скоригований залишок на початок року 050 338200118430-6980014527
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 000000000
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 00000-41300-413
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 000000000
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000000000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 000000000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000-6980698000
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 000000000
Разом змін в капіталі 290 000-698028500-413
на кінець року 300 338200111450-4130014114
Примітки:
Склад власного На початок На кiнець
капiталу звiтного перiоду звiтного перiоду
(тис.грн.) (тис.грн.)
Статутний капiтал 3382 3382
Iнший додатковий капiтал 11843 11145
Збиток (698) (413)
Вилучений капiтал -- --
Всього: 14527 14114
Статутний фонд товариства станом на 31.12.2010 року повнiстю сплачений i становить 3 382 080 грн., який розподiлено на 13 528 320 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Державна частка вiдсутня. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", попередня назва "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна", засновано вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Полтавськiй областi вiд 23.04.1996 р. № 83 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про господарськи товариства" та Указу Президента України вiд 19.13.1996 року № 194/96 "Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996 роцi", Декрету Президента України вiд 20.05.1993 року № 57 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду".
Засновником ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" є органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна". Станом на 31 грудня 2010 року частка засновникiв в статутному капiталi вiдсутня.
АКЦIОНЕРИ станом на 31.12.2010 року:
Фiзичнi особи 497 чоловiк
Кiлькiсть акцiй, шт. 13 528 320
Номiнальна вартiсть акцiй, грн. 3382080,00
Частка в статутному капiталi 100%
В 2010 роцi товариство не проводило викупу власних акцiй.

Резервний фонд не створений в зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.

Станом на 01.01.2010 р. ВАТ "КТФ" мало непокритий збиток в розмiрi 698 тис. грн.. За 2010 рiк отриманий фiнансовий результат - збиток в сумi 413 тис. грн. Частина збитку у розмiрi 698 тис. грн. була покрита за рахунок iншого додаткового капiталу (дооцiнки по реалiзованих основних засобах). Станом на 31.12.2010 р непокритий збиток складає 413 тис. грн..