ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про органи управління емітента.

Інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенція, функції тощо.
  Органи управлiння Товариством Управлiння Товариством здiйснюють: - Вищий орган Товариства; - Наглядова Рада; - Правлiння Товариства; - Ревiзiйна комiсiя. Вищий орган Товариства. 1. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 2. Правомочнiсть щорiчних та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та прийнятих ними рiшень, порядок та строки їх скликання визначаються вiдповiдно до чинного законодавства України та цього Статуту. 3. До компетенцiї Вищого органу Товариства належить: - визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; - затвердження Статуту та внесення до нього змiн та доповнень; - затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, у тому числi його дочiрнiх пiдприємств, затвердження i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв; - визначення порядку покриття збиткiв; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; - прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; - обрання та вiдкликання Голiв та членiв Наглядової Ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї; - винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб, органiв управлiння Товариства. Вищий орган Товариства без будь-яких обмежень може розглядати й iншi питання дiяльностi товариства згiдно чинного законодавства. 4. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв приймається бiльшiстю у 3/4 голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах з таких питань: - змiна Статуту Товариства; - прийняття рiшень про припинення дiяльностi Товариства; - створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Усi iншi рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв або їх представникiв. 5. Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв, мають право вимагати скликання позачергових зборiв в будь-який час iз будь-якого приводу. 6. Загальнi збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акцiонери, їх представники, що мають бiльш як 60 вiдсоткiв голосiв. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та порядок денний, здiйснюється Правлiнням Товариства у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Будь який з акцiонерiв вправi вносити свої пропозицiї що до порядку денного Загальних зборiв не пiзнiше як за 30 днiв до їх скликання. Рiшення про включення цих пропозицiй до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства. Пропозицiї акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 вiдсоткiв голосiв, вносяться до порядку денного обов'язково. Рiшення про змiни в порядку денному повиннi бути доведенi до вiдома всiх акцiонерiв не пiзнiш як за 10 днiв до проведення зборiв в порядку передбаченому Статутом. 7. Про проведення щорiчних Загальних зборiв акцiонерiв держателi iменних акцiй повiдомляються листом. Крiм того , загальне повiдомлення друкується в мiсцевiй пресi за мiсцезнаходженням акцiонерного Товариства i в одному iз офiцiйних друкованих видань Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України чи Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iз зазначенням часу i мiсця проведення зборiв та порядку денного. Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днiв до скликання Загальних зборiв. У випадку проведення позачергових зборiв або, якщо Загальнi збори призначенi на iншу дату, усi акцiонери повиннi бути поiнформованi про дату, мiсце та порядок денний зборiв у тому-ж порядку що передбаченiй для щорiчних зборiв. Загальнi збори акцiонерiв проводяться, як правило, за мiсцезнаходженням Товариства. Будь який з акцiонерiв має право вносити свої пропозицiї щодо порядку денного Загальних зборiв не пiзнiш як за 30 днiв до їх скликання. Рiшення про включення цих пропозицiй до порядку денного приймається Правлiнням Товариства. Пропозицiї акцiонерiв, якi володiють бiльш як 10 % голосiв, вносяться до порядку денного обов'язково. Рiшення про змiну в порядку денному повиннi бути доведенi до вiдома всiх акцiонерiв не пiзнiш як за 10 днiв до проведення зборiв у порядку, що передбаченiй для щорiчних зборiв. У випадку, якщо збори скликаються не Правлiнням Товариства, а акцiонерами, якi у сукупностi володiють 10 % голосiв Товариство сплачує всi витрати пов'язанi з iнформуванням усiх акцiонерiв, а також надає списки акцiонерiв та їх адреси. До скликання Загальних зборiв акцiонерiв повинна бути надана можливiсть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв. Загальнi збори не вправi приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного. 8. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя-один голос. Представник акцiонера може бути постiйним або призначеним на певний строк. Акцiонер вправi в будь-який час замiнити свого представника у вищому органi, повiдомивши про це Правлiння Товариства. 9. Як правило на Загальних зборах проводиться вiдкрите голосування. Закрите голосування може проводиться, якщо за це проголосувала проста бiльшiсть акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах. Наглядова Рада. 1. Наглядова Рада обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства та їх представникiв термiном на 5 рокiв. 2. Наглядова Рада складається з 5 членiв. 3. Голова та персональний склад Наглядової Ради обирається Вищим органом Товариства. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правлiння чи членами Ревiзiйної комiсiї. 4. Наглядова Рада: - створюється з метою захисту iнтересiв акцiонерiв, в межах компетенцiї визначеної Статутом Товариства, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв; - виконує окремi функцiї, що належать до компетенцiї Загальних зборiв; - самостiйно виконує обов'язки, що вiднесенi Статутом Товариства до компетенцiї Наглядової Ради i не може їх на вирiшення органiв Товариства; - пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. 5. До компетенцiї Наглядової Ради вiднесено: - дообирання членiв Ради з наступним затвердженням на Загальних зборах; - дообирання членiв Правлiння i Ревiзiйної комiсiї з наступним затвердженням на Загальних зборах; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення та затвердження органiзацiйної структури Товариства; - вирiшення питання про придбання акцiонерним Товариством акцiй, що випускаються ним; - визначення умов оплати працi посадових осiб акцiонерного Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вiд iменi Товариства укладання контрактiв з Головою Правлiння та директорами дочiрнiх пiдприємств Товариства; - дача згоди на укладання угод по розпорядженню майном або грошовими коштами на суму що перевищує 7 000 мiнiмальної заробiтної плати, дiючої на момент укладання угоди; - здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, а також здiйснення контролю за виконанням Правлiння рiшень попереднiх Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - аналiз дiй Правлiння вiдносно управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, цiнової полiтики, дотримання номенклатури товарiв i послуг; - право вимог вiд посадових осiб Товариства iнформацiйних доповiдей про дiяльнiсть Товариства; - розгляд i затвердження квартальних та пiврiчних звiтiв, якi подають Правлiння, Ревiзiйна комiсiя Товариства; - розгляд пропозицiй Правлiння про змiни i розширення видiв дiяльностi Товариства та надання по них висновкiв; - надання висновкiв i рекомендацiй з питань, що винесенi Правлiнням на розгляд Ради; - залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - органiзацiя проведення, у разi необхiдностi, позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розгляд висновкiв, матерiалiв , перевiрок i службових розслiдувань, якi проводяться Ревiзiйною комiсiєю Товариства; - скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - представлення Загальними зборами акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; - розв'язання питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих або iнших питань в термiни, передбаченi законом; - попереднiй розгляд всiх питань, якi належать до виняткової компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань до зборiв; - розгляд проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; - виконання iнших функцiй, переданi Радi Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 6. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання iнших функцiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. 7. Наглядова Рада має право: - скликати позачерговi Загальнi збори акцiонерiв; - вимагати вiд посадових осiб Товариства iнформацiйних доповiдей про дiяльнiсть Товариства; - залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - представляти Загальним зборам акцiонерiв пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - виконувати iншi функцiї, що переданi Радi Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 8.Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння Товариства. 9. Про проведену роботу Наглядова Рада подає письмовий звiт на щорiчних Загальних зборах акцiонерiв. У разi визнання роботи Ради незадовiльною, Вищий орган Товариства вносить змiни до їх складу. 10. Засiдання Наглядової Ради проводяться не рiдше 1 разу на квартал i вважаються правомочними, якщо на них присутнi 60% її членiв. Рiшення Наглядової Ради приймаються бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу порiвну голосiв Голови є вирiшальним. Позачергове засiдання Наглядової Ради скликається на вимогу Голови наглядової Ради, 2-х її членiв або правлiння Товариства. 11. Члени Наглядової Ради є акцiонерами Товариства або їх представниками та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. 12. Голови Правлiння i Ревiзiйної комiсiї, а також представники профспiлкового органу або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, можуть приймати участь в засiданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу. Правлiння Товариства. 1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння. 2. До компетенцiї Правлiння вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з законодавством, цим Статутом або рiшенням Вищого органу Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. 3. Правлiння обирається на 5 рокiв i пiдзвiтне у своїй дiяльностi Вищому органу Товариства та Наглядовiй Радi i органiзує виконання їх рiшень. 4. До складу Правлiння входить 5 чоловiк: - Голова Правлiння; - Члени правлiння - 4 чол.(заступники, головнi спецiалiсти Товариства). Голову Правлiння Товариства призначає Вищий орган Товариства. Персональний склад Правлiння затверджується також Вищим органом за поданням Голови Правлiння. Вiд iменi та за дорученням Вищого органу Товариства Голова Наглядової Ради укладає контракт з Головою Правлiння. 5. Головою та членами Правлiння Товариства можуть бути особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах. Голова Правлiння. - здiйснює оперативне управлiння дiяльнiстю Товариства; - керує роботою Правлiння; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради; - без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах i органiзацiях, як в Українi, так i за кордоном; - розпоряджається майном Товариства у межах, встановлених чинним законодавством i цим Статутом; - укладає рiзного роду угоди й iншi юридичнi акти, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточний та iншi рахунки. Угоди по розпорядженню майном або грошовими коштами на суму що перевищує 7 000 мiнiмальних заробiтних плат, виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, дiючої на момент укладання угоди, Голова Правлiння укладає на пiдставi рiшення Наглядової Ради; - органiзовує ведення протоколiв засiдань Правлiння; - несе вiдповiдальнiсть за роботу Правлiння; - виконує iншi функцiї, що випливають зi Статуту Товариства, даного Положення i рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. Голова Правлiння видає розпорядження i накази, що є обов'язками для виконання всiма працiвниками Товариства. Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Голови Правлiння визначається в контрактi, що укладається мiж Головою Правлiння та Наглядовою Радою Товариства. 6. Засiдання Правлiння Товариства проводяться не рiдше одного разу на мiсяць i вважаються правомочними, якщо на них присутнi бiльш 1/2 його членiв. Рiшення Правлiння приймаються бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну голос Голови Правлiння є вирiшальним. Позачерговi засiдання Правлiння скликаються на вимогу Голови Правлiння, 1/3 його членiв, або рiшенням Наглядової Ради. 6. На пiдставi рiшень, прийнятих Правлiнням, Голова Правлiння видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя. 1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв або їх уповноважених представникiв Вищим органом Товариства термiном на 5 рокiв. Ревiзiйна комiсiя складається з 2 членiв. Перевiрка здiйснюється за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової Ради, з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi не менш 10% акцiй. 2. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Вищому органу Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Вищому органу Товариства та Наглядовiй Радi. Ревiзiйна комiсiя Товариства повиннi бути наданi всi документи, бухгалтерськi або iншi звiти особистi пояснення службових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя має право залучити до своєї дiяльностi експертiв аудиторських органiзацiй. 3. Голова Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння з правом дорадчого голосу. 4. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Вищий орган Товариства не має права затвердити рiчний баланс. 5. Ревiзiйна комiсiя забов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової Ради Товариства у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами. 6. Членами ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Правлiння, Наглядової Ради та iншi посадовi особи.