ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 37 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 3 чол. Сумiсники -- Фонд оплати працi становить 503,1 тис.грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно 2009 року на 71,5 тис.грн. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає потребам емiтента.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ" Кременчуцька трикотажна фабрика" (Протокол вiд 02.06.2010 р.) дивiденди за пiдсумками роботи Товариства у 2009 роцi не нараховувати.