ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
31.03.2011
93.5250000
Порядок денний:
1.Звiт Правлiння ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк, затвердження балансу станом на 31.12.2010 року.
3.Про прибуток Товариства у 2010 роцi та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2010 роцi.
4.Вибори Наглядової Ради Товариства, ревiзiйної комiсiї, Правлiння.
5.Реорганiзацiя Товариства та затвердження комiсiї по реорганiзацiї.
6.Про приведення органiзацiйно-правової форми ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
7.Змiна найменування Товариства ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика".
8.Внесення змiн та доповнень до Статуту ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
По першому питанню постановили:
Звiт Правлiння ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити.
Голосували: "за" - 12 652 422 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По другому питанню постановили:
2.1. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк затвердити.
2.2. Баланс станом на 31.12.2010р. затвердити.
Голосували : "за" - 12 652 422 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По третьому питанню постановили:
В зв`язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди не нараховувати.
Голосували : "за" - 12 652 422 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По четвертому питанню постановили:
Обрати Наглядову Раду термiном на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв) у наступному складi:
Гогунський Євгенiй Дмитрович - Голова Наглядової Ради,
Котенко Олена Олегiвна, Двигало Раїса Йосипiвна - члени Наглядової Ради .
Обрати ревiзiйну комiсiю термiном на 5 рокiв (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв) у наступному складi:
Калачанова Свiтлана Аркадiївна - Голова ревiзiйної комiсiї,
Романенко Людмила Григорiвна, Згуровець Любов Михайлiвна - члени ревiзiйної комiсiї.
Обрати Правлiння термiном на 5 рокiв (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв) у наступному складi:
Вернер Марiя Йосипiвна - Голова Правлiння,
Брюхань Юрiй Васильович, Костик Тамiла Павлiвна, Демурiна Людмила Петрiвна, Вiннiченко Анатолiй Iванович - члени Правлiння.
Приступили до голосування.
Голосували : "за" - 12 652 422 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По п'ятому питанню постановили:
Реорганiзацiю Товариства не проводити в зв'язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Голосували : "за" - 12 652 422 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По шостому питанню постановили:
Привести органiзацiйно-правову форму ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", визначити тип акцiонерного товариства - Публiчне.
Голосували : "за" - 12 652 422 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По сьомому питанню постановили:
Змiнити найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" на Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика". Скорочена назва ПАТ "КТФ".
Голосували : "за" - 12 652 422 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По восьмому питанню постановили:
8.1. Внести змiни та доповнення до Статуту ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
8.2. Надати Головi Правлiння право пiдпису нової редакцiї Статуту Товариства.
Приступили до голосування.
Голосували : "за" - 12 652 422 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
Питання порядку денного акцiонерами розглянутi повнiстю. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
02.06.2010
93.4890000
Порядок денний:
1.Звiт Правлiння ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк.
2.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2009 рiк.
3.Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
4.Затвердження балансу ВАТ "КТФ" та аудиторського висновку за 2009 рiк.
5.Про переведення випуску акцiй ВАТ "КТФ" з документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску).
6.Про визначення персонального способу повiдомлення акцiонерiв ВАТ "КТФ" про дематерiалiзацiю акцiй.
7.Про затвердження Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства.
8.Про затвердження Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
9.Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзiцiю.
10.Внесення змiн та доповнень до Статуту ВАТ "КТФ" та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
По першому питанню постановили:
Звiт правлiння ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2010 рiк затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По другому питанню постановили:
Звiт Наглядової Ради Товариства за 2009 рiк затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По третьому питанню постановили:
Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По четвертому питанню постановили:
4.1.Баланс станом на 31.12.2009 р. та аудиторський висновок за 2009 рiк затвердити.
4.2.Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства у 2009 роцi не нараховувати.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По п'ятому питанню постановили:
Перевести випуск простих iменних акцiй ВАТ "КТФ" (дата реєстрацiї випуску: 19.08.1998р., реєстрацiйний номер випуску: №371/16/1/98, зареєстровано Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР) випущених в документарнiй формi в бездокументарну форму iснування.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По шостому питанню постановили:
6.1. Направити акцiонерам ВАТ "КТФ" персональнi повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй, простим листом.
6.2. Опублiкувати повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй в офiцiйному друкованому виданнi ДКЦПФР.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По сьомому питанню постановили:
7.1.Затвердити Депозитарiй ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України", який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства.
7.2. Реквiзити Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй:
Найменування : ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України".
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 30370711
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю : Серiя А00, №020227
Номер запису 1 074 105 0001 010655,
Дата проведення державної реєстрацiї 17.05.1999р.,
Орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя.
Мiсцезнаходження : 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3.
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв:
Серiя АВ №189650 на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006р.№823, строк дiї лiцензiї з 19.09.2006р. по19.09.2016р.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По восьмому питанню постановили:
8.1. Затвердити Зберiгача ТОВ "Кремiнь Брок", у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
8.2. Реквiзити Зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
Найменування : ТОВ "Кремiнь Брок"
Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 37015651
Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю : Серiя А 01 №359805,
Номер запису 1 585 102 0000 007158,
Дата проведення державної реєстрацiї 24.02.2010р.,
Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Кременчуцької мiської Ради Полтавської областi.
Мiсцезнаходження : 39602, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутiна, буд.3.
Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв:
Лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ № 520532 , видана 02.04.2010р., строк дiї лiцензiї з 02.04.2010р. по 02.04.2015р.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По дев'ятому питанню постановили:
9.1. Визначити дату припинення ведення реєстру: 16.08.2010р.
9.2. Затвердити протокол рiшення про дематерiалiзацiю. (Додаток №1).
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
По десятому питанню постановили:
10.1. Внести змiни та доповнення до Статуту ВАТ "КТФ" у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства стосовно бездокументарної форми iснування акцiй та затвердити нову редакцiю Статуту ВАТ "КТФ".
10.2. Надати Головi Правлiння право пiдпису нової редакцiї Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 12 647 540 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голоси, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "не дiйснi" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на зборах.
Рiшення вважається прийнятим.
Питання порядку денного акцiонерами розглянуто повнiстю. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.