ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вернер Марiя Йосипiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика"
1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00310924
1.4. Місцезнаходження д/н, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39627, пр-т Полтавський, буд.2-А
1.5. Міжміський код та телефон, факс (0536) 79-97-35, (0536) 79-97-31
1.6. Електронна поштова адреса емітента oao-ktf@yandex.ru


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

83 (1587), Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.trik.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2013

(дата)