ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кремiнь Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37015651
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39602, вул.Ватутiна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 520532
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.04.2010
Міжміський код та телефон (0536) 79-80-06
Факс (0536) 79-80-06
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Строк дiї лiцензiї 02.04.2010 р. - 02.04.2015 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м.Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - Серiя АВ № 581322 на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006 р. №823, строк дiї лiцензiї - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Фiрма "Фiнанси. "Бiзнес. Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32615197
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39600, вул. 60 рокiв Жовтня, буд. 138
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 3259
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.09.2003
Міжміський код та телефон (0536) 79-15-27, (067) 782-13-79
Факс д/в
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Опис Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3259 видане на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 127 вiд 25 вересня 2003 року, продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської палати № 191/з вiд 26 червня 2008 року, чинне до 26 червня 2013 року. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ № 000255 унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення комiсiї вiд 14 квiтня 2008 року, чинне до 26 червня 2013 року. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ реєстрацiйний номер свiдоцтва № 001450, Серiя та номер свiдоцтва А № 001450, дата видачi свiдоцтва 20 березня 2008 року, чинне до 30 сiчня 2016 року.