ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", попередня назва "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна", засновано вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй областi вiд 23.04.1996 року №83 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" та Указу Президента України вiд 19.03.1996 року №194/96 "Про завдання та особливостi приватизацiї державного майна у 1996 роцi", Декрету Президента України вiд 20.05.1993 року №57 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду". Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" (Протокол №1 вiд 31.03.2011 р.) вiдбулася змiна найменування Товариства з вiдкритого акцiонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" на публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй Товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо органiзацiй з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Форма ведення бухгалтерського облiку в Товариствi-журнально-ордерна. Бухгалтерський облiк здiйснюється вiддiлом бухгалтерiї ПАТ "КТФ" пiд керiвництвом головного бухгалтера. Облiкова полiтика визначена наказом Голови Правлiння ПАТ №1 вiд 03.01.2006 р. i протягом 2012 р. не змiнювалось.
Згiдно наказу про облiкову полiтику ПАТ "КТФ" оцiнка запасiв товарно - матерiальних цiнностей ведеться по фактичнiй собiвартостi, знос малоцiнних швидкозношуваних предметiв нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється:
- швейне виробництво та готова продукцiя - по методу оцiнки в цiнах продажу;
- допомiжнi матерiали, iншi матерiали, запаснi частини, паливо, будiвельнi матерiали - по методу ФIФО;
- товари на складi та товари в роздрiбнiй торгiвлi - у цiнах продажу.
Облiк доходiв та витрат ведеться з дотриманням вимог П(С)БО №15 "Дохiд" та П(С)БО №16 "Витрати". Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Визнання, облiк i оцiнка забов'язань товариством проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 "Забов'язання" та нормами прийнятої облiкової полiтики.
Текст аудиторського висновку 1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Фiрма "Фiнанси. "Бiзнес. Аудит"
Скорочена назва ТОВ "АФ "Фiнанси. Бiзнес. Аудит"
Код за ЄДРПОУ 32615197
Юридична адреса та мiсцезнаходження 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 рокiв Жовтня, буд. 138,
тел. (0536) 79-15-27, (067) 782-13-79.
Дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю 10 вересня 2003 року № 1099-Р
№ 1 585 105 0001 001162
Орган, що видав свiдоцтво Виконком Кременчуцької мiської ради
Види дiяльностi за КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, консультування з питань оподаткування
70.22 Консультацiй з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3259 видане на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 127 вiд 25 вересня 2003 року,
продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської палати № 191/з вiд 26 червня 2008 року, чинне до 26 червня 2013 року
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ № 000255 унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення комiсiї вiд 14 квiтня 2008 року, чинне до 26 червня 2013 року
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ Реєстрацiйний номер свiдоцтва № 001450, Серiя та номер свiдоцтва А № 001450, дата видачi свiдоцтва 20 березня 2008 року, чинне до 30 сiчня 2016 року
1. Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика"
Скорочена назва ПАТ "КТФ"
Код за ЄДРПОУ 00310924
Юридична адреса та мiсцезнаходження 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2-А
Дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю 03 жовтня 2002 року
Орган, що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Кременчуцької мiської ради
Види дiяльностi за КВЕД 14.12 Виробництво робочого одягу
14.14 Виробництво спiднього одягу
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
46.41 Оптова торгiвля текстильними товарами
47.82 Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках текстильними виробами, одягом i взуттям
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
2. Вступний параграф
Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв
Незалежним аудитором Iвановою Оленою Миколаївною сертифiкат серiї А № 00005048, виданий за рiшенням АПУ № 159 вiд 30.01.2002 року згiдно вимог Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери i фондову бiржу", Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку вiд 19.12.2006, № 1528 проведена перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" 2012 року в складi:
- Форма № 1 "Баланс" на 31 грудня 2012 року,
- Форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати" за 2012 рiк,
- Довiдка про фiнансовий стан на 31.12.2012 р. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi емiтента - не банку,
- Звiт про рух грошових коштiв " за 2012 рiк,
- Звiт про власний капiтал " за 2012 рiк,
- Примiтки до фiнансової звiтностi за 2012 рiк,
- Розрахунок вартостi чистих активiв ПАТ "КТФ" станом на 31.12.2012 р.
Аудит фiнансової звiтностi за 2012 рiк проводилась на пiдставi договору № 63 вiд 24 грудня 2012 р. з 10 квiтня по 24 квiтня 2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрнiсть представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту.
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
3. Стандарти, застосованi аудитором при проведеннi аудиторської перевiрки.
Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики: зокрема Мiжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненостi, МСА 700 "Висновок про фiнансову звiтнiсть" (переглянутий), МСА 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", МСА 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення".
4. Опис роботи, виконаної аудитором.
Аудитором виконано аудиторськi процедури задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї розкритої у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитором розглянуто заходи контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ "КТФ". Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
5. Думка аудитора
Аудитор вважає що отримав всю iнформацiю i пояснення, необхiднi для цiлей аудиту;
- надана iнформацiя достатня для вiдображення реального стану справ пiдприємства;
- є адекватнi i достовiрнi данi з усiх суттєвих питань;
- фiнансова документацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою, котра в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства України;
- фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних облiкових даних i не мiстить суттєвих протирiч, аудитор вважає за можливе надати умовно-позитивний аудиторський висновок про дiяльнiсть ПАТ "КТФ".
Аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних запасiв через несуттєве обмеження обсягу робiт. А також, iснує несуттєва незгода з управлiнським персоналом щодо вiдображення розмiру дооцiнок основних засобiв, проведених за рiшенням КМУ України в 1993-1995 роках у складi додатково вкладеного капiталу.
За винятком зазначеного у попередньому параграфi фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан ПАТ "КТФ" станом на 31 грудня 2012 року , її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
6. Думка аудитора стосовно питань, викладених в п. 2 роздiлу II Положення №1528.
Аудитор вважає, що:
- iнформацiя, наведена у фiнансовiй звiтностi за видами активiв розкрита повнiстю i вiдповiдає встановленим нормативам, зокрема нацiональним стандартам (положенням) бухгалтерського облiку;
- iнформацiя, наведена у фiнансовiй звiтностi за видами зобов'язань розкрита повнiстю i вiдповiдає встановленим нормативам, зокрема нацiональним стандартам (положенням) бухгалтерського облiку;
- iнформацiя, наведена у фiнансовiй звiтностi про власний капiтал розкрита повнiстю i вiдповiдає встановленим нормативам, зокрема нацiональним стандартам (положенням) бухгалтерського облiку;
- iнформацiя, наведена у фiнансовiй звiтностi щодо вартостi чистих активiв розкрита повнiстю i вiдповiдає встановленим нормативам, нацiональним стандартам (положенням) бухгалтерського облiку та вимогам законодавства;
- статутний фонд сформовано у строки вiдповiдно до чинного законодавства, внески до якого сплачено в повному обсязi.
- iнформацiя щодо чистого прибутку розкрита повнiстю;
- на думку аудитора, протягом року на пiдприємствi суттєвi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово - господарськiй стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 1 статтi 41 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок", не вiдбувалися.
Розкриття особливої iнформацiї:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу протягом року не вiдбувалися;
- рiшення про викуп власних акцiй не приймалися;
- факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента в 2012 роцi не вiдбувалося;
- змiна складу посадових осiб емiтента не вiдбувалася;
- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не вiдбувалася.
- рiшення про створення фiлiй, представництв та iн. не приймалося;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не було;
- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не вiдбувалося;
- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не було.
Власний капiтал визначений правильно, його структура та призначення пiдтверджуються даними аналiтичного облiку. Станом на 31 грудня 2012 року Статутний фонд становить 3382080,00 (три мiльйони триста вiсiмдесят двi тисячi вiсiмдесят грн. 00 коп.) грн.
Заборгованостi по внесках до статутного капiталу станом на 31 грудня 2012 року немає.
Застосована облiкова полiтика вiдповiдає концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та обставинам.
Облiковi оцiнки, зробленi управлiнським персоналом прийнятнi в даних обставинах.
Iнформацiя представлена в звiтах є вiдповiдною, надiйною, порiвняльною та зрозумiлою.
Фiнансовi звiти дають розкриття iнформацiї, що дозволить користувачам зрозумiти вплив суттєвих операцiй та подiй, що мiститься у фiнансових звiтах ПАТ "КТФ".
Iнформацiя представлена в звiтах є вiдповiдною, надiйною, порiвняльною та зрозумiлою.
8. Аналiз показникiв фiнансової дiяльностi ПАТ "КТФ" за 2012 рiк.
Узагальнюючи наведенi розрахунки, оцiнюючи наслiдки дiяльностi ПАТ "КТФ" з позицiї фiнансової стабiльностi та платоспроможностi (лiквiдностi), та не беручи до уваги обмеження, наведенi у висновку, фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2012 року характеризується наступними показниками:
- пiдприємство має недостатньо оборотних коштiв для покриття своїх короткострокових зобов'язань, що також характеризує нестiйкий запас фiнансової надiйностi внаслiдок перевищення короткострокових зобов'язань над оборотними активами, тобто на 1 гривню поточних зобов'язань Товариство станом на 31 грудня 2012 року має 0,63 гривень поточних активiв;
- на 31 грудня 2012 року пiдприємство не має можливостi погасити короткострокову заборгованiсть в грошовiй формi;
- доля власного капiталу пiдприємства в валютi балансу становить 0.74 %, що вказує на фiнансову залежнiсть пiдприємства вiд стороннiх джерел;
- власнi оборотнi кошти (чистий оборотний капiтал) в оборотних активах становить - -1523 тис. грн. що свiдчить про не задовiльнi можливостi пiдприємства в проведеннi незалежної фiнансової полiтики.
В цiлому, ситуацiя на пiдприємствi свiдчить про вiдсутнiсть суттєвої невизначеностi, яка обумовлює сумнiви щодо здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання У вiдповiдностi з метою i основним предметом дiяльностi Товариство здiйснює наступнi види дiяльностi:
- виробництво трикотажних виробiв,
- торгiвельно-посередницьку дiяльнiсть на комерцiйних , комiсiйних, дилерських та агентських засадах, в усiх її видах та формах включаючи оптову, роздрiбну, виїздну, комiсiйну торгiвлю, у т.ч. з правом вiдкриття фiрмових магазинiв, торгових мiсць i торгових центрiв;
- надання в оренду або користування примiщень, технiки.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв 2007-2012 рр. нiяких основних придбань та iнвестицiй не було. Вiдчуження активiв - це продаж морально застарiлих та фiзично зношених основних засобiв:
- в'язальне обладнання;
- красильне обладнання.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою:
м. Кременчук, пр-т Полтавський, 2-а. Виробничi потужностi використовуються на 10%. Продукцiя, яка випускається є екологiчно чистою, сертифiкована.
На даний час iде викуп земельної дiлянки на якiй розташованi основнi засоби пiдприємства та прилеглої до них територiї. Пiсля здiйснення цього, об'єм виробництва та реалiзацiї збiльшиться.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть емiтента суттєвий вплив призвiв високий рiвень iнфляцiї, висока конкуренцiя з боку iмпортних постачальникiв полотна.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства На протязi звiтного перiоду на ПАТ "КТФ" було накладено штрафних санкцiй в сумi 95,0 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних угод станом на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Викуп земельної дiлянки, на якiй знаходяться основнi засоби акцiонерного Товариства дозволить залучити iнвесторiв та створити СП, або другу форму господарювання, розширити сферу дiяльностi, розширити асортимент та обсяги виробництва.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік д/в
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається ПАТ "КТФ" не веде нiяких судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану вiдсутня.