ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2012
Кворум зборів** 93.53
Опис Порядок денний:
1. Затвердження умов договору зi зберiгачем щодо передачi йому повноважень лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння ПАТ "КТФ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КТФ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2011 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк.
7. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2011 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2011 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
По першому питанню постановили:
Умови договору зi зберiгачем ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi йому повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КТФ" затвердити.
Голосували: "за" - 12 652 432 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
По другому питанню постановили:
Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Козлову Вiкторiю Олександрiвну.
Голосували: "за" - 12652432 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
По третьому питанню постановили:
Звiт Голови Правлiння ПАТ "КТФ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити.
Голосували: "за" - 12 652 432 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
По четвертому питанню постановили:
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити.
Голосували: "за" - 12 652 432 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
По п'ятому питанню постановили:
Звiт Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2011 рiк затвердити.
Голосували: "за" - 12 652 432 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
По шостому питанню постановили:
6.1. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року затвердити.
Голосували: "за" - 12 652 432 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
По сьомому питанню постановили:
У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства, дивiденди за 2011 рiк не нараховувати.
Голосували: "за" - 12 652 432 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.
По восьмому питанню постановили:
Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити.
Голосували: "за" - 12 652 432 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах.