ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.04.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" за ЄДРПОУ 00310924
Територія   за КОАТУУ 5310436100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ д/в
Вид економічної діяльності Виробництво спіднього одягу за КВЕД 14.14
Середня кількість працівників 36    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 39627, д/в, м.Кременчук, пр-т Полтавський, буд.2-А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 2341 2856
Основні засоби:
залишкова вартість 030 13396 12619
первісна вартість 031 22810 22518
знос 032 9414 9899
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 37 6
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 28
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 15774 15509
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1035 908
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 294 454
Товари 140 1104 932
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 69 50
первісна вартість 161 80 51
резерв сумнівних боргів 162 11 1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 186 167
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 0 1
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 21 24
Усього за розділом II 260 2709 2536
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 18483 18045


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3382 3382
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 10726 10726
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -581 -801
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 13527 13307
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 34 34
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 34 34
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 645 645
Усього за розділом III 480 645 645
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 22
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 187 165
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 123 145
з бюджетом 550 24 22
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 19 17
з оплати праці 580 38 36
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3886 3652
Усього за розділом IV 620 4277 4059
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 18483 18045
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16 липня 1999 року та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi питання, якi стосуються бухгалтерського облiку на пiдприємствi визначенi наказом по пiдприємству № 7 вiд 01 сiчня 2012 року.
Забезпечення ведення бухгалтерського облiку покладається на головного бухгалтера Товариства, який забезпечує вiдповiднiсть єдиним методологiчним засадам бухгалтерського та податкового облiку, складання та надання в установленi строки фiнансової i податкової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; приймає участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з недостачею та вiдшкодуванням збиткiв вiд недостач, крадiжок та псування активiв пiдприємства.
Форма ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi - журнально-ордерна з аналiтичними вiдомостями (змiшана).
Основнi засоби.
Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби", згiдно якого для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби пiдприємства класифiкуються за наступними групами:
- рахунок 103 "Будинки та споруди",
- рахунок 104 "Машини та обладнання",
- рахунок 105 "Транспортнi засоби",
- рахунок 106 "Iнструменти, прилади та iнвентар",
- рахунок 109 "Iншi основнi засоби",
- рахунок 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи",
- рахунок 115 "Iнвентарна тара".
Придбанi або створенi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних фондiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв складається зi наступних витрат:
- коштiв, сплачених постачальникам основних засобiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без податкiв),
- реєстрацiйних зборiв, пов'язаних з придбанням основних засобiв,
- витрат на устаткування, монтаж, та наладку основних засобiв,
- iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з основними засобами.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з покращенням об'єкту (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя та iнше). Витрати, якi пов'язанi з поточним ремонтом основних засобiв, або якi здiйснюються для пiдтримки об'єкту в робочому станi включаються до витрат пiдприємства.
Амортизацiя основних засобiв проводиться згiдно МСБО № 16 iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв
Вартiсть основних засобiв, якi протягом 2012 року знаходились на консервацiї становлять 134 тис. грн. Переведених необоротних активiв до групи товарiв для продажу пiдприємство не має.
Групи основних засобiв Земельнi дiлянки
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть
знос
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Iнвестицiйна нерухомiсть
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть
знос
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Капiтальнi витрати на полiпшення земель
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть
знос
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть 21988
знос 8932
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть 36
знос 36
Нараховано амортизацiї за рiк 619
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть 21952
знос 9515
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть 3063
знос 1322

Групи основних засобiв Машини та обладнання
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть 753
знос 417
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть 217
знос 151
Нараховано амортизацiї за рiк 96
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть 536
знос 362
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Транспортнi засоби
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть
знос
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть 17
знос 17
Надiйшло за рiк 7
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть 4
знос 4
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть 20
знос 13
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Тварини
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть
знос
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Багаторiчнi насадження
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть
знос
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Iншi основнi засоби
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть 38
знос 34
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть 28
знос 28
Нараховано амортизацiї за рiк 3
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть 10
знос 9
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Вiблiотечнi фонди
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть
знос
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть 14
знос 14
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть 14
знос 14
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть
знос
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос

Групи основних засобiв Разом
Залишок на початок року
первiсна (переоцiнена) вартiсть 22810
знос 9414
Надiйшло за рiк 7
Вибуло за рiк
первiсна (переоцiнена) вартiсть 299
знос 233
Нараховано амортизацiї за рiк 718
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiненка) вартiсть 22518
знос 9899
у тому числi
переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть 3063
знос 1322
Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) -134 тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 430 тис. грн.
Незавершене будiвництво.
Товариство має об'єкт незавершеного капiтального будiвництва загальною вартiстю 2856 тис. грн., який складається з вартостi земельної дiлянки яка станом на 31.12.2012 року викуплена пiдприємством на умовах розстрочки.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. становить 6 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи на пiдприємствi станом на 31.12.2012 року складають 28 тис. грн. i становлять вiдстрочений податок на прибуток за ставкою 21%.
Запаси.
Запаси на пiдприємствi облiковуються згiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку "Запаси", Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, складається з коштiв, сплачених постачальнику (без ПДВ) транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат, пов'язаних з придбанням таких запасiв.
При вибуттi запасiв в у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi запасiв.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу iз нарахуванням зносу в розмiрi 100% при передачi їх в експлуатацiю) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної лiквiдацiї, списання з балансу). Малоцiннi i швидкозношуванi предмети вартiстю до 100 грн. за одиницю при передачi їх в експлуатацiю за балансом не враховуються (окрiм приладiв облiку та спецодягу).
Оцiнка сировини та матерiалiв в залишках незавершеного виробництва здiйснюється по фактичнiй цiнi матерiальних запасiв.
Станом на 31 грудня 2012 року на пiдприємствi налiчуються такi групи матерiальних запасiв:
- виробничi запаси - 908 тис. грн.,
- готова продукцiя - 454 тис. грн.,
- товари - 932 тис. грн.,
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей за звiтний перiод не проводилась.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується в балансi пiдприємства за чистою реалiзацiйною вартiстю, згiдно МСБО, МСФЗ.
Загальна сума поточної дебiторської заборгованостi покупцiв становить 51 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi створено за платоспроможнiстю окремих дебiторiв та станом на 31.12.2012 р. становить 1 тис. грн.
Аванси сплаченi станом на 31.12.2012 року становлять 165 тис. грн.
Iншi оборотнi активи
До складу iнших оборотних активiв вiднесено суми податкового зобов'язання з податку на додану вартiсть за отриманими попереднiми оплатами, сума станом на 31.12.2012 р. становить 21 тис. грн.
Власний капiтал.
Станом на 31 грудня 2012 року Статутний фонд становить 3382080,00 (три мiльйони триста вiсiмдесят двi тисячi вiсiмдесят грн. 00 коп.) грн.
Статутний фонд подiлено на 13528320 простих iменних акцiй вартiстю по 0,25 грн. за кожну.
В поточному роцi змiни в складi управлiнського персоналу не вiдбувалися, змiни до Статуту не вносилися.
Вiдомостi про акцiонерiв :
Вiдповiдно до Облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, виданий Нацiональним депозитарiєм станом на 31 грудня 2012 року серед акцiонерiв ПАТ "КТФ" облiковуються:
497 акцiонери фiзичнi особи, якi володiють у сукупностi 13528320 акцiй, що становить 100% статутного капiталу.
Iнформацiя про володiння посадовими особами ПАТ "КТФ" акцiями пiдприємства станом на 31 грудня 2012 року:
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Згуровець Любов Михайлiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 342270 30.01.2002 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 2944
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0.021762
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 2944
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Романенко Людмила Григорiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 284948 26.11.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Калачанова Свiтлана Аркадiївна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 299101 13.12.2001 Автозаводським РВ КУМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Наглядової Ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Двигало Раїса Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 135274 14.11.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 10
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0.000074
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 10
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Наглядової Ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Котенко Олена Олегiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 190676 09.08.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4116626
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 30.429736
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4116626
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Голова Наглядової Ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Гогунський Євгенiй Дмитрович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 315804 28.12.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4033024
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 29.811758
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4033024
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Правлiння
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Брюхань Юрiй Васильович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 355654 07.02.1997 Вовчанським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Правлiння
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Винниченко Анатолiй Iванович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 022557 26.02.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член правлiння-головний бухгалтер
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Костик Тамiла Павлiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 112772 02.06.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член правлiння
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Демурiна Людмила Петрiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 682364 28.07.1998 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Голова правлiння
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Вернер Марiя Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 367444 07.03.2002 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4502769
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 33.284071
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4502769
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Усього
Кiлькiсть акцiй (штук) 12655373
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 93.547401
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 12655373
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0
Власники - фiзичнi особи, якi володiють бiльш 10 вiдсоткiв акцiй Товариства
Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Гогунський Євгенiй Дмитрович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 315804 28.12.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4033024
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 29.811758
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4033024
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Котенко Олена Олегiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 190676 09.08.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4116626
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 30.429736
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4116626
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Вернер Марiя Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 367444 07.03.2002 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4502769
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 33.284071
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4502769
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Усього
Кiлькiсть акцiй (штук) 12652419
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 93.525565
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 12652419
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0
Власники - юридичнi особи, якi володiють бiльш 10 вiдсоткiв акцiй Товариства вiдсутнi.
Вiдповiдно до виписки Нацiонального Депозитарiю станом на 31 грудня 2012 року акцiонерами ПАТ "КТФ" є фiзичнi особи в кiлькостi - 497 чоловiк;
Частка акцiй, якi належать фiзичним особам, вiд їх загальної кiлькостi - 100 %;
Частка акцiй, що викупленi емiтентом, вiд їх загальної кiлькостi - 0 %.
Iнформацiя про осiб, якi володiють 10-ти бiльше вiдсотками акцiй ПАТ "КТФ":
Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Гогунський Євгенiй Дмитрович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 315804 28.12.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4033024
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 29.811758
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4033024
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Котенко Олена Олегiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 190676 09.08.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4116626
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 30.429736
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4116626
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Вернер Марiя Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 367444 07.03.2002 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4502769
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 33.284071
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4502769
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Усього
Кiлькiсть акцiй (штук) 12652419
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 93.525565
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 12652419
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0
Станом на 31 грудня 2012 року статутний фонд сформовано повнiстю, несплачених коштiв не має.
Збиток ПАТ "КТФ", отриманий за результатами дiяльностi 2012 року складає 220 тис. грн.
Забезпечення майбутнiх платежiв
Станом на 31.12.2012 року сума забезпечень по виплатами персоналу складається з резерву вiдпускiв i становить 34 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2012 року становлять 645 тис. грн.
Поточнi зобов'язання.
Для цiлей бухгалтерського облiку зобов'язання на пiдприємствi подiляються на довгостроковi та поточнi.
Загальна сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2012 року становить 4025 тис. грн.
Поточнi зобов'язання подiляються на:
- поточний кредит банку (овердрафт) - 22 тис. грн.,
- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 165 тис. грн.,
- розрахунки з бюджетом - 22тис. грн.,
- розрахунки зi страхування - 17 тис. грн.,
- розрахунки з оплати працi - 36 тис. грн.,
- iншi поточнi зобов'язання - 3652 тис. грн.
Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображаються по сумi погашення. Фонд забезпечення майбутнiх витрат не створюється.


Керівник

 

(підпис)

Вернер Марiя Йосипiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Костик Тамiла Павлiвна