ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.04.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" за ЄДРПОУ 00310924
Територія   за КОАТУУ 5310436100
Орган державного управління   за СПОДУ д/в
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво спіднього одягу за КВЕД 14.14
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1081 1512
Податок на додану вартість 015 180 252
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 901 1260
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1261 1708
Валовий:
прибуток 050 0 0
збиток 055 360 448
Інші операційні доходи 060 1559 1404
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 860 916
Витрати на збут 080 98 129
Інші операційні витрати 090 590 487
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 349 576
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 229 29
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 72 4
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 192 551
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28 30
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 220 581
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 220 581
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1053 1117
Витрати на оплату праці 240 542 519
Відрахування на соціальні заходи 250 204 193
Амортизація 260 718 714
Інші операційні витрати 270 146 228
Разом 280 2663 2771

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 13528320 13528320
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 13528320 13528320
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.01626 -0.04295
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.01626 -0.04295
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, МСБО.
Метою складання звiту про фiнансовi результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод.
Доходи. Згiдно облiкової полiтики пiдприємства доходи визнаються згiдно МСФЗ, МСБО. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї виробництва на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
- покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив);
- пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
- є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у Звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства (крiм зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв).
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк склала 1081 тис. грн.
До складу iнших операцiйних доходiв включено 1559 тис. грн., якi складаються з реалiзацiї виробничих запасiв - 147 тис. грн., операцiйної оренди - 1340 тис. грн., iнших доходiв - 72 тис. грн.
До статтi "Iншi доходи" вiднесено суму доходу вiд реалiзацiї необоротних активiв на суму 229 тис. грн.
Витрати на пiдприємствi облiковуються у вiдповiдностi з МСФЗ, МСБО Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання, якi призводять до зменшення власного капiталу пiдприємства.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з виробничої собiвартостi, реалiзованої продукцiї за звiтний перiод, i становить 1261 тис. грн.
До адмiнiстративних витрат вiдноситься загальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та керiвництво пiдприємством, вартiсть яких за звiтний перiод склала 860 тис. грн.
Витрати на збут за 2012 рiк становлять 98 тис. грн.
Стаття "Iншi операцiйнi витрати" складається з сум списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi - 30 тис. грн., визнаних штрафiв - 95 тис. грн., та iншi витрати операцiйної дiяльностi на суму 465 тис. грн.
Податок на прибуток в 2012 роцi не нараховувався.
Загальнi операцiйнi витрати розподiлено наступним чином:
Найменування Код рядка За звiтний За попереднiй
показника перiод перiод
Матерiальнi затрати 230 1053 1117
Витрати на оплату працi 240 542 519
Вiдрахування на соцiальнi
заходи 250 204 193
Амортизацiя 260 718 714
Iншi операцiйнi витрати 270 146 228
Разом 280 2663 2771


Керівник

 

(підпис)

Вернер Марiя Йосипiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Костик Тамiла Павлiвна