ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.04.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" за ЄДРПОУ 00310924
Територія   за КОАТУУ 5310436100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво спіднього одягу за КВЕД 14.14
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3185 3107
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 145 123
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 3 4
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 482 716
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (1206) (1473)
Авансів 095 (131) (97)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (458) (430)
Витрат на відрядження 110 (29) (42)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (321) (327)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (33) (3)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (226) (194)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (207) (252)
Цільових внесків 140 (3) (4)
Інші витрачання 145 (686) (661)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 515 467
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 515 467
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (514) (471)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -514 -471
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -514 -471
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 1 -4
Залишок коштів на початок року 410 0 4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1 0

Примітки: Звiт за 2012 рiк складено у вiдповiдностi до МСФЗ, МСБО.
У Звiтi про рух грошових коштiв (ф. № 3) подається iнформацiя про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси у пiдприємства за рiк у розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Цей документ характеризує здатнiсть пiдприємства своєю дiяльнiстю генерувати приток грошових коштiв, використовується для оцiнювання потреб суб'єкта господарювання щодо напрямiв та обсягiв їх витрачання.
Операцiйною дiяльнiстю (роздiл перший) вважають операцiї з надходження i видатку грошових коштiв в результатi основної та iнших видiв дiяльностi, що не є iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю.
Основною дiяльнiстю вважають операцiї з виробництва й реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), що є предметом створення пiдприємства.
Iнвестицiйною дiяльнiстю (роздiл другий) вважають операцiї з витрачання та одержання коштiв на придбання i вiд продажу необоротних активiв (основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв, цiлiсних майнових комплексiв), а також тих фiнансових iнвестицiй, якi не є еквiвалентами грошових коштiв (акцiй, облiгацiй, часток у статутному фондi).
Фiнансовою дiяльнiстю (роздiл третiй) вважають операцiї з надходження i вибуття грошових коштiв, пов'язанi iз збiльшенням i зменшенням статутного капiталу, пайового капiталу, додаткового вкладеного капiталу, погашенням неоплаченого капiталу, викупом i продажем власних акцiй, продажем облiгацiй власної емiсiї, сплатою вiдсоткiв за такими облiгацiями, погашенням таких облiгацiй, отриманням i погашенням кредитiв банкiв, сплатою вiдсоткiв за користування кредитами банкiв.
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначається за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку.
У рядку 010 "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" вiдображаються грошовi надходження вiд основної дiяльностi, тобто вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) з урахуванням непрямих податкiв (податку на додану вартiсть, акцизного збору тощо) за 2012 рiк ця сума становить 3185 тис. грн..
У статтi 080 "Iншi надходження" вiдображаються iншi надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, у результатi операцiйної дiяльностi, зокрема вiд реалiзацiї оборотних активiв в сумi 482 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)" вiдображаються грошовi кошти, сплаченi постачальникам i пiдрядникам за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi роботи i наданi послуги в сумi 1206 тис. грн.
У рядку 105 "Витрачання на оплату працiвникам" вiдображаються витраченi грошовi кошти на виплати працiвникам заробiтної плати, допомоги, винагород в сумi 458 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату витрат на вiдрядження" вiдображається сума витрачених грошових коштiв на службовi вiдрядження в сумi 29 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть" вiдображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартiсть - 321 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" вiдображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фiнансовою або iнвестицiйною дiяльнiстю - 33 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи" вiдображається сума сплачених внескiв iз загальнообов'язкового державного пенсiйного i соцiального страхування - 226 тис. грн.
У рядку 130 "Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв)" вiдображається сума сплачених податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв (крiм податку на додану вартiсть, податку на прибуток, зобов'язань iз загальнообов'язкового державного пенсiйного i соцiального страхування) - 207 тис. грн.
У статтi "Iншi витрачання" наводиться сума використаних грошових коштiв на iншi напрями операцiйної дiяльностi, не включена до попереднiх статей звiту про рух грошових коштiв - 6864 тис. грн.
Данi про рух грошових коштiв пiд час здiйснення фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi також визначаються вибiркою даних про їх витрачання i надходження безпосередньо за оборотами на рахунках у регiстрах бухгалтерського облiку грошових коштiв.


Керівник

 

(підпис)

Вернер Марiя Йосипiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Костик Тамiла Павлiвна