ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.04.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" за ЄДРПОУ 00310924
Територія   за КОАТУУ 5310436100
Орган державного управління   за СПОДУ д/в
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво спіднього одягу за КВЕД 14.14
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 3382 0 0 10726 0 -581 0 0 13527
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 3382 0 0 10726 0 -581 0 0 13527
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -220 0 0 -220
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -220 0 0 -220
Залишок на кінець року 300 3382 0 0 10726 0 -801 0 0 13307

Примітки: Звiт про власний капiтал за 2012 рiк складено у вiдповiдностi до МСБО, МСФЗ.
Протягом 2012 року на додаткова емiсiя акцiй не здiйснювалась. Статутний капiтал сформовано та сплачено повнiстю.
Станом на 31 грудня 2012 року Статутний фонд становить 3382080,00 (три мiльйони триста вiсiмдесят двi тисячi вiсiмдесят грн. 00 коп.) грн.
Статутний фонд подiлено на 13528320 простих iменних акцiй вартiстю по 0,25 грн. за кожну.
В поточному роцi змiни в складi управлiнського персоналу не вiдбувалися, змiни до Статуту не вносилися.
Вiдомостi про акцiонерiв :
Вiдповiдно до Облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, виданий Нацiональним депозитарiєм станом на 31 грудня 2012 року серед акцiонерiв ПАТ "КТФ" облiковуються:
497 акцiонери фiзичнi особи, якi володiють у сукупностi 13528320 акцiй, що становить 100% статутного капiталу.
Iнформацiя про володiння посадовими особами ПАТ "КТФ" акцiями пiдприємства станом на 31 грудня 2012 року:
Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Згуровець Любов Михайлiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 342270 30.01.2002 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 2944
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0.021762
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 2944
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Романенко Людмила Григорiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 284948 26.11.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Калачанова Свiтлана Аркадiївна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 299101 13.12.2001 Автозаводським РВ КУМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Наглядової Ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Двигало Раїса Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 135274 14.11.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 10
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0.000074
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 10
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Наглядової Ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Котенко Олена Олегiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 190676 09.08.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4116626
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 30.429736
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4116626
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Голова Наглядової Ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Гогунський Євгенiй Дмитрович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 315804 28.12.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4033024
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 29.811758
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4033024
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Правлiння
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Брюхань Юрiй Васильович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 355654 07.02.1997 Вовчанським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член Правлiння
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Винниченко Анатолiй Iванович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 022557 26.02.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член правлiння-головний бухгалтер
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Костик Тамiла Павлiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 112772 02.06.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Член правлiння
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Демурiна Людмила Петрiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 682364 28.07.1998 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 0
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 0
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 0
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Посада Голова правлiння
Прiзвище, iм'я, по батьковi
посадової особи Вернер Марiя Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 367444 07.03.2002 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4502769
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 33.284071
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4502769
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Усього
Кiлькiсть акцiй (штук) 12655373
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 93.547401
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 12655373
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Власники - фiзичнi особи, якi володiють бiльш 10 вiдсоткiв акцiй Товариства
Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Гогунський Євгенiй Дмитрович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 315804 28.12.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4033024
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 29.811758
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4033024
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Котенко Олена Олегiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 190676 09.08.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4116626
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 30.429736
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4116626
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Вернер Марiя Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 367444 07.03.2002 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4502769
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 33.284071
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4502769
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Усього
Кiлькiсть акцiй (штук) 12652419
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 93.525565
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 12652419
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Власники - фiзичнi особи, якi володiють бiльш 10 вiдсоткiв акцiй Товариства
Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Гогунський Євгенiй Дмитрович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 315804 28.12.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4033024
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 29.811758
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4033024
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Котенко Олена Олегiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 190676 09.08.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4116626
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 30.429736
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4116626
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Вернер Марiя Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 367444 07.03.2002 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4502769
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 33.284071
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4502769
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Усього
Кiлькiсть акцiй (штук) 12652419
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 93.525565
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 12652419
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0
Власники - юридичнi особи, якi володiють бiльш 10 вiдсоткiв акцiй Товариства вiдсутнi.
Вiдповiдно до виписки Нацiонального Депозитарiю станом на 31 грудня 2012 року акцiонерами ПАТ "КТФ" є:
Кiлькiсть фiзичних осiб - 497 особи;
Частка акцiй, якi належать фiзичним особам, вiд їх загальної кiлькостi - 100 %;
Частка акцiй, що викупленi емiтентом, вiд їх загальної кiлькостi - 0 %.
Iнформацiя про осiб, якi володiють 10-ти бiльше вiдсотками акцiй ПАТ "КТФ":
Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Гогунський Євгенiй Дмитрович
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 315804 28.12.1996 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4033024
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 29.811758
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4033024
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Котенко Олена Олегiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КН 190676 09.08.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4116626
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 30.429736
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4116626
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Прiзвище, iм'я, по батьковi
фiзичної особи Вернер Марiя Йосипiвна
Паспортнi данi фiзичної особи (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав)* або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КО 367444 07.03.2002 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) 4502769
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 33.284071
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 4502769
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0

Усього
Кiлькiсть акцiй (штук) 12652419
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) 93.525565
Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi 12652419
простi на пред'явника 0
привiлейованi iменнi 0
привiлейованi на пред'явника 0
Станом на 31 грудня 2012 року статутний фонд сформовано повнiстю, несплачених коштiв не має.
Збиток ПАТ "КТФ", отриманий за результатами дiяльностi 2012 року складає 220 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Вернер Марiя Йосипiвна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Костик Тамiла Павлiвна