ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вернер Марія Йосипівна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00310924
4. Місцезнаходження д/н, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39627, пр-т Полтавський, 2-А
5. Міжміський код, телефон та факс (0536) 79-97-35, (0536) 79-97-31
6. Електронна поштова адреса krstr@sat.poltava.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82 (1835), Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.trik.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2014

(дата)