ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", попередня назва "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна", засновано відповідно до рішення регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області від 23.04.1996 року №83 шляхом перетворення орендного підприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 19.03.1996 року №194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році", Декрету Президента України від 20.05.1993 року №57 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду". Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" (Протокол №1 від 31.03.2011 р.) відбулася зміна найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" на публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Дочірніх підприємств, представництв та філій Товариство не має.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (22осіби), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за договорами ( 6 осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (18 осіб), фонду оплати праці становить 500,6 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 42,9 тис. грн. Рівень кваліфікації працівників відповідає потребам емітента.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" не належить ні до яких об'єднань.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо організацій з боку третіх осіб не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облік ведеться за обраною обліковою політикою ( прямолінійний метод нарахування амортизації, оцінку вартості запасів при передачі в виробництво ведеться по методу середньозваженої собівартості ).
За наказом № 26 від 27.12.2012 підприємство припинило виробничу діяльність , та є орендним підприємством. Експорт відсутній.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; У відповідності з метою і основним предметом діяльності Товариство здійснює наступні види діяльності:
- виробництво трикотажних виробів,
- торгівельно-посередницьку діяльність на комерційних , комісійних, дилерських та агентських засадах, в усіх її видах та формах включаючи оптову, роздрібну, виїздну, комісійну торгівлю, у т.ч. з правом відкриття фірмових магазинів, торгових місць і торгових центрів;
- надання в оренду або користування приміщень, техніки.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу та афілійованими особами протягом звітного року не укладались.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди знаходяться за адресою м. Кременчук проспект Полтавський 2-А. У наявності підприємства є виробничі площі, мережі водопостачання, теплопостачання та водовідведення, автотранспортний під`їзд, мережі газопостачання та електропостачання . Підприємство відповідає всім санітарно-екологічним нормам чинного законодавства.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На діяльність емітента суттєвий вплив призвів високий рівень інфляції, висока конкуренція з боку імпортних постачальників полотна.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Мають місце факти виплати штрафних санкцій ( у 2013 році було сплачено 135,2 тис. грн. штраф, та 9,4 тис. грн. пені, на загальну суму 144,6 тис. грн. ).
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Підприємство може прийняти участь інвестора у вигляді створення СП, лізінгу, надання ринку.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; д/в
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, стороною в яких виступає емітент, (дата відкриття провадження у справі № 816/4373/13-а від 01.10.2013року,між фабрикою та КОДПІ Головного управління Мін доходів у Полтавській області, по податку на прибуток на суму 134727грн., Харківський апеляційний суд скасував податкове повідомлення-рішення КОДПІ).
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану відсутня.