ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12619 12011 0 0 12619 12011
будівлі та споруди 12437 11925 0 0 12437 11925
машини та обладнання 174 81 0 0 174 81
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 8 5 0 0 8 5
2. Невиробничого призначення: 0 3090 0 0 3090 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 3090 0 0 0 3090
Усього 12619 15101 0 0 12619 15101
Опис За рік первісна вартість основних засобів збільшилася на 3055 тис. грн.., вибуло основних засобів на суму 35 тис. грн.(у зв`зку із списанням), надійшло 3090тис. грн.(ввели в експлуатацію викуплену земельну ділянку).Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2013 року складає 25573 тис. грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2013 року складає 10472тис.грн. ( 0,41% від первісної вартості основних фондів).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12688 13307
Статутний капітал (тис.грн.) 3382 3382
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3382 3382
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 9306 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 9306 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.