ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Баланс + Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31273030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, офіс 1, кім. 211, тел.76-50-21,76-50-22,76-50-53, факс (0536) 76-50-21
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2564, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні відомості про емітента Повна назва Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" Скорочена назва ПАТ "КТФ" Код за ЄДРПОУ 00310924 Юридична адреса та місцезнаходження 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський р-н., проспект Полтавський, буд. 2-А, тел.(0536) 79-97-28 Розрахунковий рахунок 26000055230950 ПАТ КБ "Приватбанк" у м. Кременчук, МФО 331401 Дата первинної реєстрації 23.03.1993р. Дата та номер запису в ЄДР про включення до реєстру 03.10.2002р. 1 585 120 0000 000429 Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комітет Кременчуцької міської Ради Полтавської області Дати внесення змін до установчих документів 07.06.2011р. номер запису в ДР 15851050010000429 Затверджено статут в новій редакції Види діяльності (КВЕД) 14.12 Виробництво робочого одягу (основний); 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу; 14.14 Виробництво спіднього одягу; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами; 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 2. Незалежною аудиторською фірмою "Баланс + Аудит", згідно договору № 13/14 від 25.03.2014 року, проведена перевірка повного пакету фінансової звітності загального призначення Публічного акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика", що додається, яка включає звіт про фінансовий стан товариства на 31.12.2013 року (Баланс), звіт про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати), звіт про зміну у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, що здійснений 01.01.2012 року. Повий пакет фінансової звітності загального призначення було складено управлінським персоналом відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Дата початку перевірки - 25.03.2014 року. Дата закінчення перевірки - 21.04.2014 року. Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2013р. - 31.12.2013р. Місце проведення аудиту: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4 Дата видачі висновку: 21.04.2014р. Адресат відповідно до умов договору - керівництво ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика". 3. Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" (надалі То-вариство) діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства", а також у відповідності до Статуту Товариства. Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" перейменовано з Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" в результаті приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально-ордерній системі і в цілому відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XІY від 16.07.1999 р. та Міжнародним стандартам бухгалтерського облі-ку, Міжнародним стандартам фінансової звітності. Облікова політика визначена наказом директора ПАТ № 7 від 01.01.2012 р. "Про облікову політику підприємства". Основними принципами облікової політики підприємства є: Концептуальною основою фінансової звітності підприємства є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) більше одного року та вартість яких більше 2500грн. Основні засоби оцінюються за їх собівартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку проводиться за прямолінійним методом, передбаченим п. 62 МСБО 16 "Основні засоби". Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь - якої накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, передбаченим п.8 МСБО 38 "Нематеріальні активи". Визнання та первісна оцінка запасів ведеться за собівартістю у відповідності до ви-мог МСБО 2 "Запаси". При вибутті запасів (матеріалів, палива, комплектуючих виробів) і при видачі в виробництво або іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом собівар-тості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Резерв на виплати відпусток створюється. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість. При калькулюванні виробничої собівартості продукції застосовується нормативний метод. До складу виробничої собівартості входить собівартість продукції та загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати всі 100% відносяться на виробничу собівартість. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Висновок складено з урахуванням вимог Положення щодо підготовки ау-диторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 53/13320) із змінами та доповненнями та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського ви-сновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за №1358/20096). Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також пла-нування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Нас призначили аудиторами Товариства 25 березня 2014 р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією на кінець 2013 року. Нас не задовольнили альтернативні методи щодо кількості запасів станом на 31 грудня 2013 р. Оскільки залишки запасів на кінець періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рік, за який наведено дані, у звіті про сукупні прибутки та збитки від операційної діяльності. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. Дебіторська заборгованість товариства не має забезпечення. Резерв сумнівних боргів не створений. В обліковій політиці не зазначено метод розрахунку резерву по сумнівним боргам. На кінець періоду у товариства рахується дебіторська заборгованість у сумі 9 тис. грн. якій вже більше одного року. На думку аудитора, резерв сумнівних боргів повинен складати на кінець періоду не менше 50% від суми дебіторської заборгованості, а саме 5 тис. грн. У Товариства в складі додаткового капіталу обчислюється індексація основних засобів, проведена за рішенням КМ України в 1993-1995 роках в сумі 10 726 тис. грн. Облік даної індексація не відповідає вимогам МСБО № 16. Відповідно до п.41. МСБО № 16, дооцінку, що входить до власного капіталу об'єкта основних засобів, можна прямо перенести до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов'язано з переносом усієї дооцінки, коли актив вибуває з використання або ліквідується. Проте можна переносити частину дооцінки, коли актив використовується суб'єктом господарювання. У цьому випадку сума перенесеної дооцінки буде різницею між амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості активу. Перенесення з дооцінки до нерозподіленого прибутку не здійснюється через прибуток або збиток. На думку аудитора, індексацію основних засобів необ-хідно віднести на "Нерозподілений прибуток". Товариство не нараховує амортизацію на законсервовані основні засоби, чим порушує п. 55 МСБО 16 - "… амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він ви-буває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.". Сума амортизації повинна бути нарахована у сумі 14 тис. грн. Даний вплив на фінансову звітність є суттєвим, але не всеохоплюючим.
Висновок Умовно-позитивна аудиторська думка щодо фінансової звітності ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика": На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" на 31.12.2013 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інші питання Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., було виконано іншим аудитором, який висловив умовно-позитивну думку щодо цієї звітності 24 квітня 2013 р. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. II. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Додатковий розділ: Цей розділ підготовлено на вимогу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що затверджені Рішенням № 1528 від 19.12.2006 року (зі змінами та доповненнями) та № 1360 від 29.09.2011 року. 1. Активи За станом на 31.12.2013 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2013 року зменшились на 3,7 % і відповідно складають 17 369 тис. грн. Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення обсягів виробничих запасів. На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 2.Зобов'язання Станом на 31.12.2013 р. загальні зобов'язання Товариства зменшились до рівня 4 681 тис. грн., тобто на 1,2 %. Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення короткострокових зобов'язань. На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань, подано в фінансовій звіт-ності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 3. Власний капітал Станом на 31.12.2013 р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає 12 688 тис. грн., з яких - статутний капітал - 3 382 тис. грн., додатковий капітал - 10 726 тис. грн., непокритий збиток - 1 420 тис. грн. Статутний капітал розподілений на 13 528 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний капітал, повністю сплачені грошовими коштами. Зменшення власного капіталу, в основному, відбулось за рахунок зменшення непокритого збитку поточного року. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. 4. Вартість чистих активів Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства. Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485. Вартість чистих активів товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2013 року дорівнює 12 688 тис. грн., тобто більше величини статутного капіталу. 5. Прибуток/збиток Чистий збиток за звітний період складає 619 тис. грн. За 2013 р. Товариством отримано доходів у сумі 1 940 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від іншої операційної діяльності. Витрати Товариства за 2013 рік складають 2 559 тис. грн. Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності. 6. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 6.1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - не відбувалося. 6.2. Прийняття рішення про викуп власних акцій - не відбувалося. 6.3. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі не відбувалися. 6.4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента - не відбувалося. 6.5. Зміна складу посадових осіб емітента в 2013 році не відбувалася. 6.6. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій - не відбувалося. 6.7. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв - не відбувалося. 6.8. Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу - не відбувалося. 6.9. Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію - не відбувалося. 6.10. Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента - не відбувалося. Інших дій щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Товариством не здійснювалось. 7. Інша інформація 7.1. Протягом 2013 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. 7.2. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. 8. В ході порівняння фінансової звітності, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 24.13.2013р. за № 2180/2412, суттєвих невідповідностей не виявлено. 9. На протязі 2013 року Товариством не здійснювалось вчинення значних правочинів, а саме 10 і більше відсотків вартості чистих активів товариства за даними останньої річної звітності у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". 10. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". 11. Під час проведення аудиторської перевірки доказів ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитором не отримано. Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Баланс + Аудит" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31273030 Юридична адреса та місцезнаходження:39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, офіс 1, кім. 211, тел.76-50-21,76-50-22,76-50-53, факс (0536) 76-50-21 Реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 128124, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 585 120 0000 002275, дата проведення державної реєстрації 08.12.2000р. Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської обл. Свідоцтво Аудиторської палати України № 2564, про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України 30.03.2001 року на підставі Рішення №100, термін дії до 31 березня 2016 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0302, видане Аудиторською палатою України 29.11.2012р. на підставі рішення № 261/4.1, термін дії до 31.12.2017 року. Аудитор, що здійснив аудиторську перевірку: Тарасова Ірина Іванівна, сертифікат серії А № 005700, виданий на підставі рішення АПУ від 29.04.2004р. № 134, чинний до 29.04.2019р. Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Баланс+Аудит" (сертифікат серії А № 005700, виданий на підставі рішення АПУ від 29.04.2004р. № 134, чинний до 29.04.2019 р.) І.І.Тарасова
д/н
д/н