ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.03.2013
Кворум зборів** 63.71
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ": доповідь по третьому питанню до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питання порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
3. Звіт Голови Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2012 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.
7. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.
По всім питанням порядку денного
Голосували: "за" - 8 619 408 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.