ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", попередня назва "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна", засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 23.04.1996 р. № 83 шляхом перетворення орендного підприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про господарськи товариства" та Указу Президента України від 19.13.1996 року № 194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році", Декрету Президента України від 20.05.1993 року № 57 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду".
Засновником ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" є організація орендарів орендного підприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна". Станом на 31 грудня 2013 року частка засновників в статутному капіталі відсутня.
07.06.2011 року ВАТ "КТФ" перереєстровано в Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" ( № запису в Єдином державном реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 585 1050010000429.
АКЦІОНЕРИ станом на 31.12.2013 року
Фізичні особи 497 чоловік
Кількість акцій, шт. 13 528 320
Номінальна вартість акцій, грн. 3382080,00
Частка в статутному капіталі 100%
Основними видами діяльності є виробництво робочого та спіднього одягу, оптова торгівля текстильними товарами, але від цієї діяльності в 2013 році отримана виручка від реалізації (без ПДВ) складає лише 10,5 тис. грн.. Основний доход товариство отримує від здачі в оперативну оренду приміщень -1108,1 тис. грн. Підприємство знаходиться у місті Кременчук, Україна.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2013 р. складала 27 чоловік.
В 2013 році бухгалтерський облік господарських операцій ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" проводився відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р., Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.1999 року.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відділом бухгалтерії ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" під керівництвом головного бухгалтера. Форма ведення бухгалтерського обліку в Товаристві - журнально-ордерна.
Облікова політика визначена наказом Голови правління ПАТ № 7 від 01.01.2012 р..
Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, МНМА, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, зобов'язань та розрахунків проводилась згідно наказу № 27 від 30.09.2013 року станом на 01.10.2013 р.. Результати інвентаризації представлені інвентаризаційними описами та підтверджені Протоколом № 20 від 04.10.13 р. засідання робочої інвентаризаційної комісії. Згідно Протоколу засідання фактичні залишки відповідають даним бухгалтерського обліку, нестач та надлишків не виявлено. Виявлені морально застарілі основні засобі, які не пригідні к подальшому використанню. За рішенням комісії такі основні засоби були списані з балансу.
1.1 Концептуальна основа фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ) з урахуванням обмежень, встановлених МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" для перехідного періоду, та обставин, викладених у примітці 1.2. Також застосовані всі інтерпретації Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності (IFRIC) обов'язкові для 2013 фінансового року.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" складало фінансову звітність у відповідності з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що діють в Україні.
Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якщо б ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності у відповідності з принципом безперервності діяльності.
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, складена у тисячах гривень, округлених до цілого, якщо не зазначено інше.
1.2 Особливості складання фінансової звітності за 2013 рік
Відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з 2012 року публічні (у т.ч. відкриті) акціонерні товариства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Керівництво ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Це означає, що фінансова звітність за 2013 рік - перша фінансова звітність за МСФЗ.
У 2012 році ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" складено попередню фінансову звітність за МСФЗ.
Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на основі МСФЗ, будуть використані в якості порівняльних даних для складання повного комплекту фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2013 року.
1.3 Ідентифікація фінансової звітності
Фінансова звітність ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" є фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
1.4 Перше застосування МСФЗ
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2013 р. є першою фінансовою звітністю за МСФЗ.
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2012 р. була попередньою фінансовою звітністю, тобто відправною точкою для підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ.
Вступний звіт про фінансовий стан ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" був підготовлений на 01 січня 2012 р., тобто дату переходу ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" на МСФЗ. У цій примітці пояснюються основні коригування, виконані ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" при трансформації Звіту про фінансовий стан, складеного на 31 грудня 2011 р. згідно з національними П(С)БО, що діють в Україні.
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" звільняє компанії, які вперше застосовують МСФЗ, від ретроспективного застосування деяких МСФЗ.
ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" застосувало такі винятки.
Попередні оцінки ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", відповідно до МСФЗ, на дату переходу на МСФЗ узгоджуються з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату за національними П(С)БО, що діють в Україні, (після коригувань для відображення будь-якої різниці в облікових політиках), якщо не мало місце об'єктивне свідчення, що ці попередні оцінки були помилкові.
ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" не скористалося жодним добровільним звільненням, регламентованим МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".
Фінансова звітність за 2013 рік була затверджена до випуску Зборами акціонерів 15 квітня 2014 року.
Звірка капіталу ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика"
на 01 січня 2012 р. (дата переходу на МСФЗ)
тис. грн.
Код рядка П(С)БО МСФЗ Вплив переходу на МСФЗ
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 -- -- --
первiсна вартість 011 --
накопичена амортизація 012 --
Незавершені капітальні
інвестиції 020 2341 2341 --
Основні засоби:
залишкова вартість 030 15688 13396 -2292
первiсна вартість 031 23650 22810 -840
Знос 032 7962 9414 +1452
Довгостроковi біологічні активи:
справедлива (залишкова)
вартість 035 -- -- --
первiсна вартість 036 -- -- --
накопичена амортизація 037 -- -- --
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом
участі в капіталі інших
підприємств 040 -- -- --
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська
заборгованість 050 -- 37 +37
Справедлива (залишкова)
собівартість інвестиційної
нерухомості 055
Первісна вартість
інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної
нерухомості 057
Відстрочені податкові
активи 060
Iншi необоротнi активи 070
Усього за роздiлом I 080 18029 15774 -2255
ІI. Оборотні активи
Виробничi запаси 100 1035 1035 --
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120 --
Готова продукція 130 294 294 --
Товари 140 1104 1104 --
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :
чиста реалізаційна вартість 160 94 69 -25
первісна вартість 161 94 80 -14
резерв сумнівних боргів 162 -- 11 +11
Дебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом 170 --
за виданими авансами 180 186 186 --
з нарахованих доходів 190
з внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська
заборгованість 210 9 -- -9
Поточні фінансові інвестиції 220 -- -- --
Грошові кошти та їх еквіваленти: 1 -- -1
в національній валюті 230 --
у т.ч. в касі 231
в іноземній валюті 240 --
Інші оборотні активи 250 75 21 -54
Усього за роздiлом II 260 2798 2709 -89
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та
групи вибуття 275 -- -- --
БАЛАНС 280 20827 18483 -2344
I. Власний капітал
Статутний капiтал 300 3382 3382 --
Пайовий капітал 310 --
Додатковий вкладений
капiтал 320 --
Інший додатковий капітал 330 10732 10726 -6
Резервний капітал 340 --
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) 350 -581 -581 --
Неоплачений капітал 360 --
Вилучений капітал 370 --
Усього за роздiлом I 380 13533 13527 -6
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат
персоналу 400 -- 34 +34
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за роздiлом IІ 430 -- 34 +34
IIІ. Довгостроковi зобов'язання
Довгострокові кредити
банків 440 -- -- --
Інші довгостроковi фінансові
зобов'язання 450 -- -- --
Відстрочені податкові
зобов'язання 460 -- -- --
Інші довгостроковi
зобов'язання 470 -- 645 +645
Усього за роздiлом IІІ 480 -- 645 +645
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити
банків 500 -- -- --
Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов'язаннями 510 --
Векселі видані 520 2227 -- -2227
Кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги 530 975 187 -788
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 123 123 --
з бюджетом 550 40 24 -16
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 20 19 -1
з оплати праці 580 38 38 --
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 3871 3886 +15
Усього за роздiлом ІV 620 7294 4277 -3017
V. Доходи майбутніх періодів 630
БАЛАНС 640 20827 18483 -2344
Звірка капіталу ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" на 31 грудня 2012 р.
тис. грн.
Код рядка П(С)БО МСФЗ Вплив переходу на МСФЗ
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
Первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершені капітальні
інвестиції 020 2856 2856 --
Основні засоби:
залишкова вартість 030 14917 12619 -2298
Первісна вартість 031 23350 22518 -832
Знос 032 8433 9899 +1466
Довгостроковi біологічні активи:
справедлива (залишкова)
вартiсть 035 -- -- --
первiсна вартiсть 036 -- -- --
накопичена амортизація 037 -- -- --
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом
участі в капіталі інших
підприємств 040 -- -- --
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська
заборгованість 050 -- 6 +6
Справедлива (залишкова)
собівартість інвестиційної
нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної
нерухомості 056
Знос інвестиційної
нерухомості 057
Відстрочені податкові
активи 060 28 +28
Iншi необоротнi активи 070
Усього за роздiлом I 080 17773 15509 -2264
II. Оборотні активи
Виробничi запаси 100 908 908 --
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукцiя 130 454 454 --
Товари 140 932 932 --
Векселі одержані 150 -- -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :
чиста реалізаційна вартість 160 51 50 -1
первісна вартість 161 51 51 --
резерв сумнівних боргів 162 -- 1 +1
Дебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом 170 --
за виданими авансами 180 167 167 --
з нарахованих доходів 190 -- -- --
з внутрішніх розрахунків 200 -- -- --
Інша поточна дебіторська
заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220 -- -- --
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1 1 --
у т.ч. в касі 231 -- -- --
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 79 24 -55
Усього за роздiлом II 260 2592 2536 -56
III. Витрати майбутніх періодів 270 -- -- --
IV. Необоротні активи та групи
вибуття 275 -- -- --
БАЛАНС 280 20365 18045 -2320
I. Власний капітал
Статутний капiтал 300 3382 3382 --
Пайовий капітал 310 -- -- --
Додатковий вкладений
капiтал 320 -- -- --
Інший додатковий капітал 330 10732 10726 -6
Резервний капітал 340 -- -- --
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) 350 (153) (801) -648
Неоплачений капітал 360 -- -- --
Вилучений капітал 370 -- -- --
Усього за роздiлом I 380 13961 13307 -654
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат
персоналу 400 -- 34 +34
Інші забезпечення 410 -- -- --
Цільове фінансування 420 -- -- --
Усього за роздiлом IІ 430 -- 34 +34
IIІ. Довгостроковi зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- -- --
Інші довгостроковi фінансові
зобов'язання 450 -- -- --
Відстрочені податкові
зобов'язання 460 -- -- --
Інші довгостроковi
зобов'язання 470 -- 645 +645
Усього за роздiлом IІІ 480 -- 645 +645
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити
банків 500 22 22 --
Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 1646 -- -1646
Кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги 530 810 165 -645
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 145 145 --
з бюджетом 550 22 22 --
з позабюджетних платежів 560 -- -- --
зі страхування 570 17 17 --
з оплати праці 580 36 36 --
з учасниками 590 -- -- --
і з внутрішніх розрахунків 600 -- -- --
Інші поточні зобов'язання 610 3706 3652 -54
Усього за роздiлом ІV 620 6404 4059 -2345
V. Доходи майбутніх періодів 630 -- -- --
БАЛАНС 640 20365 18045 -2320
Звірка сукупного доходу ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р.
тис. грн.
Код рядка П(С)БО МСФЗ Вплив переходу на МСФЗ
Доход (виручка) від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) 010 1081 1081 --
Податок на додану
вартість 015 180 180 --
Акцизний збір 020 --
Інші вирахування з доходу 030 --
Чистий доход (виручка) від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) 035 901 901 --
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг) 040 1261 1261 --
Валовий:
прибуток 050 --
збиток 055 360 360 --
Інші операційні доходи 060 1559 1559 --
Адміністративні витрати 070 860 860 --
Витрати на збут 080 98 98 --
Інші операційні витрати 090 590 590 --
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 --
збиток 105 349 349 --
Доход від участі в капіталі 110 --
Інші фінансові доходи 120 --
Інші доходи1 130 229 229 --
Фінансові витрати 140 -- -- --
Втрати від участі в капіталі 150 -- -- --
Інші витрати 160 5 72 --
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток 170 -- -- --
Збиток 175 (125) (192) --
Податок на прибуток від
звичайної діяльності 180 28 28 --
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток 190 --
Збиток 195 153 220 -67
Надзвичайні:
Доходи 200 -- -- --
Витрати 205 -- -- --
Податки з надзвичайного
прибутку 210 -- -- --
Чистий:
Прибуток 220 -- -- --
Збиток 225 (153) (220) -67

Звірка руху грошових потоків ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р.
тис. грн.
П(С)БО МСФЗ Вплив переходу на МСФЗ
Рух коштів від операційної діяльності
Надходження грошових
коштів від продажу товарів
та надання послуг 3185 3185 --
Надходження авансів від
покупців 145 145 --
Повернення авансів --
Установ банків відсотків за
поточними рахунками -- -- --
Надходження від бюджету
податку на додану вартість -- -- --
Повернення інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) -- -- --
Отримання субсидій, дотацій -- -- --
Цільового фінансування 3 3 --
Боржників неустойки (штрафів, пені) -- -- --
Інші надходження 482 482 --
Витрачання:
виплати грошових коштів
постачальникам товарів та послуг (1206) (1206) --
витрачення на оплату авансів -- -- --
повернення авансів (131) (131) --
виплати грошових коштів
працівникам та виплати за
їх дорученням (458) (458) --
витрачення витрат на відрядження 29 29 --
витрачення на оплату зобов'язань
з податку на додану вартість 321 321 --
витрачення на оплату зобов'язань
з податку на прибуток 33 33 --
відрахування на соціальні заходи (226) (226) --
зобов'язань з інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) (207) (207) --
Цільових внесків 3 3 --
Інші витрачення (686) (686) --
Чистий грошовий потік від
операційної діяльності (515) (515) --
Рух коштів від інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій -- -- --
необоротних активів -- -- --
майнових комплексів -- -- --
Отримані:
відсотки -- -- --
дивіденди -- -- --
інші надходження -- -- --
Придбання:
фінансових інвестицій -- -- --
необоротних активів (514) (514) --
майнових комплексів -- -- --
Інші платежі -- -- --
Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності (514) (514) --
Рух коштів від фінансової діяльності
Надходження власного капіталу -- -- --
Отримані позики -- -- --
Інші надходження -- -- --
Погашення позик -- -- --
Сплачені дивіденди -- -- --
Чистий грошовий потік від
фінансової діяльності -- -- --
Чистий рух коштів за звітній період -- -- --
Залишок коштів на початок року 1 1
Вплив змін валютних курсів
на грошові кошти та еквіваленти
грошових коштів -- -- --
Залишок коштів на кінець року 1 1 --
Пояснення коригувань активів, капіталу та зобов'язань на 01 січня 2012 р. (дата переходу на МСФЗ):
При трансформації були списані з балансу основні засоби як таки, що не відповідають визначенню активів (будівлі, споруди, зелені насадження) первісною вартістю 840,0 тис. грн.
Донараховано знос по основним засобам в сумі 1452 тис. грн..
При трансформації Балансу була деталізована поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. З її складу була виділена довгострокова дебіторська заборгованість в сумі 37,0 тис. грн..
Також деталізована поточна кредиторська заборгованість. З її складу також виділена довгострокова кредиторська заборгованість в сумі 645 тис. грн..
Зменшена сума податкового зобов'язання на 54 тис. грн. (розраховано автоматично).
Нарахований резерв відпусток в розмірі 34,0 тис. грн..
Списана з балансу вартість векселів виданих в сумі 2227 тис. грн. в зв'язку з закінченням строку їх погашення та строками позовної давності.
Вартість активів, що при трансформації були визнані витратами періоду, збільшила розмір непокритого збитку на 31 грудня 2012 р. на 648 тис. грн.
БАЛАНС
Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення з урахуванням сум обов'язкових індексацій, проведених за рішенням Кабінету Міністрів України.
Нарахування амортизації основних засобів проводиться прямолінійним методом, у відповідності з МСБО.
До малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємстві відносяться предмети із строком корисного використання більше одного року та вартістю до 2500 гривень. Амортизація по таким активам нараховується в розмірі 100 відсотків їх первісної вартості в місяці передачі об'єкта в експлуатацію.
За рік первісна вартість основних засобів зменшилась на 55 тис. грн., вибуло основних засобів на суму 33 тис. грн. (в зв'язку із списанням та продажем), надійшло - 3090 тис. грн. (викуплена земельна ділянка). Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2013 року складає 25 573 тис. грн. (у т. ч. основних засобів, вилучених з експлуатації в зв'язку з консервацією - 60 тис. грн.). Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 4927 тис. грн..
Знос основних засобів станом на 31.12.2013 року складає 10472 тис. грн. (40,9 % від первісної вартості основних фондів).
Подальші витрати.
Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
Інвестиційна нерухомість
Підприємство не має інвестиційної нерухомості.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу
Підприємство не має необоротних активів, призначених для продажу.
ПАТ "КТФ" для отримання додаткового доходу надає в оперативну оренду нежитлові приміщення остаточною вартістю 1349 тис. грн.. За 2013 рік отримано доходів від операційної оренди активів в сумі 1108,1 тис. грн. (без ПДВ).
Основними орендарями є:
Управління Пенсійного фонду м. Кременчука, ФОП Улуг Хуліс, ПрАТ "Телесистеми України",ТОВ НВП "Техвагонмаш", ТОВ "Меготекс".
ВАТ "КТФ" в 2013 році брало в оперативну оренду у ТОВ "ТВК "Текстиль-люкс" автомобіль ГАЗ 2705 вартістю 44079,07 грн. з орендною платою 150,00 грн. в місяць та орендувало у фізичної особи легковий автомобіль "Хюндай" з орендною платою 150,00 грн. щомісяця.
В 2013 році Товариство здійснило капітальних інвестицій на придбання земельної ділянки на суму 242,4 тис. грн., яка в грудні 2013 р. введена в експлуатацію. Загальна вартість викупленої землі - 3090,3 тис. грн.. На початок 2013 року по статті балансу "Незавершені капітальні інвестиції" залишок складав 2856 тис. грн., станом на 31.12.2013 року дорівнює нулю.
Нематеріальних активів на підприємстві немає.
Фінансових інвестицій підприємство не здійснювало.
Оцінка запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться по фактичній собівартості. При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється:
- для швейного виробництва та готової продукції - за методом оцінки в цінах продажу;
- для допоміжних матеріалів, інших матеріалів, запасних частин, палива, будівельних матеріалів, МБП - за методом ФІФО;
- для товарів на складі та товарів в роздрібній торгівлі - у цінах продажу.
За рік загальна вартість запасів зменшилась на 169 тис. грн. і на 31.12.2013 року складає 2125 тис. грн.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Дебіторської заборгованості, по якої минув строк позовної давності, на балансі не має.
За рік дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшилась на 4 тис. грн. і станом на 31.12.2013 року складає 54 тис. грн.. За рік списано безнадійної заборгованості на суму 7,1 тис. грн..
Основними дебіторами є:
1. ТОВ НВП "Техвагонмаш" - 13,6 тис. грн.
2. ТОВ "ДШК" - 15,5 тис. грн.
3. ТОВ "Торус" - 10,8 тис. грн.
Зобовязання
Станом на 31.12.2013 р. ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" має зобов'язання по короткостроковому банківському кредиту (овердрафт) в сумі 39 тис. грн..
Інші довгострокові зобов'язання, відображені в балансі на 31.12.2013 р. в сумі 3390,0 тис. грн., складаються з вартості векселів виданих в сумі 524,6 тис. грн. та поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, наданої учасниками товариства на викуп землі з відстроченим строком повернення в сумі 2865,6 тис. грн..
Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) зменшилась за 2013 рік на 104 тис. грн. і складає на 31.12.2013 року 61 тис. грн.
Основними кредиторами є:
1. ТОВ "Магнітопровід" - 43,5 тис. грн.
2. ТОВ НВП "Торус" - 7,3 тис. грн.
Заборгованість станом на 31.12.2013 р. перед бюджетом в сумі 38 тис. грн. - поточна, з оплати праці - 20 тис. грн. та з обов'язкового соціального страхування - 9 тис. грн. - поточна, строк сплати якої станом на дату балансу ще не настав.

Власний капітал
Склад власного капіталу На початок На кінець
звітного періоду звітного періоду
(тис. грн.) (тис. грн.)
Статутний капітал 3382 3382
Інший додатковий капітал 10726 10726
Збиток (801) (1420)
Вилучений капітал -- --
Всього: 13307 12688
Статутний капітал товариства станом на 31.12.2013 року повністю сплачений і становить 3 382 080 (Три мільйона триста вісімдесят дві тисячі вісімдесят) грн., який розподілено на 13 528 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Державна частка відсутня. Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися.
В 2013 році товариство не проводило викупу власних акцій.
Інший додатковий капітал - це сума індексації (дооцінки) основних фондів, що проводилась на підставі постанов Кабінету Міністрів України (остання за № 523 від 16.05.1996 р.).
Резервний фонд не створений в зв'язку із збитковістю підприємства.
Станом на 01.01.2013 р. ПАТ "КТФ" мало непокритий збиток в розмірі 801 тис. грн.. За 2013 рік отриманий фінансовий результат - збиток в сумі 619 тис. грн. Станом на 31.12.2013 р. непокритий збиток складає 1420 тис. грн..
Державні субсидії
Підприємству протягом звітного періоду державних субсидій не надавалось.
Короткострокові забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. тис. грн.
31 грудня 2013 31 грудня 2012
Резерв відпусток 25 25
Пенсійне забезпечення за програмою
з визначеним внеском 9 9
Всього 34 34
Пенсії та пенсійні плани.
Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Підприємство не має недержавної пенсійної програми.
Умовні зобов'язання та активи.
Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Станом на 31 грудня 2013 року підприємство не мало позовів в судах.
04 березня 2013 року Кременчуцька об'єднана податкова інспекція винесла податкові повідомлення рішення по акту документальної перевірки якими донараховано ПДВ на загальну суму 133 тис. грн. (в т.ч. фінансова санкція 24 тис. грн..
ТОВ "Кременчуцька трикотажна фабрика" оскаржило податкові повідомлення-рішення в Полтавському окружному адміністративному суді, суд виніс Постанову про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Але станом на 20.04.2014 р. податкова інспекція оскаржує постанову Полтавського суду в вищій інстанції.
Прийняття нових стандартів.
При складанні фінансової звітності товариство застосовувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації , затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2013 року та застосування яких стало обов'язковим з 1 січня 2011 року. Протягом 2013 року Товариством застосовувались наступні стандарти та тлумачення:
- МСБО 1 "Подання фінансових звітів", як концептуальна основа складання та подання фінансових звітів;
- МСБО 2 "Запаси" при складанні Звіту Баланс та Звіту про сукупні прибутки та збитки, у примітці про облікову політику;
- МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" для складання Звіту про рух грошових коштів;
- МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" при обранні та застосуванні облікової політики товариства в разі прийняття рішення про необхідність проведення змін в обліковій політиці чи змін в облікових оцінках, при виправленні помилок попереднього періоду;
- МСБО 10 "Події після звітного періоду" застосовується в обліку подій після звітного періоду. Товариство застосовувало данний стандарт у 2013 році , що відображено в примітках;
- МСБО 12 "Податки на прибуток" при складанні Звіту Баланс, Звіту про сукупні прибутки та збитки та примітки, що розкриває витрати з податку на прибуток;
- МСБО 16 Основні засоби", МСБО 38 "Нематеріальні активи" при складанні Звіту Баланс та в примітках про основні засоби та нематеріальні активи;
- МСБО 17 "Оренда" при розкритті інформації щодо витрат на оперативну оренду;
- МСБО 18 "Дохід" - вимоги данного Стандарту застосовувалися товариством при розкритті інформації у Звіті про прибутки та збитки, в примітках, що розкривають статті доходів;
- МСБО 19 "Виплати працівникам" при складанні Звіту Баланс, Звіту про сукупні прибутки та збитки, Звіту про рух грошових коштів, примітці при розкритті інформації про виплати працівникам;
- МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". В 2013 році операції з іноземною валютою не проводились ;
- МСБО 23 "Витрати на позики" застосовується цей стандарт в обліку витрат на позики.
- МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних осіб" використовувався для складання примітки про операції з пов'язаними особами;
- МСБО 32 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" при складанні Звіту Баланс, Звіту про сукупні прибутки та збитки, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал,
- МСБО 33 "Прибуток на акцію", використовувався для розрахунку показників прибутковості акцій при складанні Звіту про сукупні прибутки та збитки.
- МСБО 38 "Нематеріальні активи" при складанні Звіту Баланс та в примітках про нематеріальні активи".
- МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" - при розкритті інформації в примітці "Інвестиційна нерухомість"
Вплив на фінансову звітність стандартів.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фінансова звітність: представленні інформації" - "Представлення статей іншого сукупного доходу"
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, які надаються у складі іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутків або збитків у певний момент у майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим активам, які є у наявності для продажу), повинні приводитися окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані (наприклад, переоцінка землі та будинків). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2012р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Відстрочені податки - відшкодування активів, що лежать у основі відстрочених податків";
Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо інвестиційної нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2012р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби"
Це вдосконалення роз'яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами. На цей час Товариство оцінює вплив використання правки на фінансове положення та фінансові результати його діяльності.
МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робітникам" (у новій редакції).
Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка очікується), або роз'яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. Стандарт обмежує оцінку активу з визначеною виплатою "теперішньою вартістю економічних вигід, доступних у формі відшкодувань за рахунок програми або зменшень майбутніх внесків до програми" плюс невизнані прибутки та збитки. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства" (у редакції 2011року).
У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спільну діяльність" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства" та тепер містить інформацію про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по відношенню до спільних підприємств. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" - "вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання".
Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам фінансової звітності зрозуміти характер взаємозв'язку активів, визнання яких не припинялося, і відповідних їм зобов'язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової звітності можливість оцінити характер участі Товариства у таких активах, та ризики, які зв'язані з цими активами, правкою передбачено розкриття інформації про активи, участь у яких продовжується, але визнання у фінансової звітності припинено. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р. та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів та зобов'язань"
Відповідно до цих правок Товариство зобов'язано розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу договорів про взаємозаліки на фінансове положення Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність".
МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність", у якій розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 "Консолідація - Товариства спеціального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по відношенню до всіх компаній, включаючи Товариства спеціального призначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. На цей час Товариство не оцінює вплив використання правки на фінансове положення та фінансові результати його діяльності.
МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спільну діяльність".
МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спільній діяльності" та Інтерпретацію ПКІ-13 "Товариства, які спільно контролюються - немонетарні внески учасників". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній, що спільно контролюються, методом пропорційної консолідації. Замість цього Товариства, які спільно контролюються, які задовольняють визначенню спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової участі. Стандарт вступив в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 р. та після цієї дати. На цей час Товариство не оцінює вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його діяльності.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах".
МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги, які раніше містилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття інформації. Стандарт вступив в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. На цей час Товариство не оцінює вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його діяльності.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка справедливої вартості".
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості вимагається або не заперечується. Стандарт вступив в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати. На цей час Товариство не оцінює вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його діяльності.
МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги стосовно розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту. Всi перелiченi вдосконалення вступили у дiю з 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати. Товариством врахованi вказанi змiни у фiнансовiй звiтностi за перiоди 2013 року.
Інтерпретація IFRIC 20 "Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом". Інтерпретація використовується відносно звітних періодів, які починаються з 1 січня 2013р. та після цієї дати. На цей час Товариство не оцінює вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його діяльності.
Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності.
Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариства мають намір використовувати ці стандарти з дати їх вступу в дію.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка"
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" ( перша частина). Набула чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2013 або пізніше. Товариство має намір скористатися правом застосування даного стандарту з вказаної дати. Перша частина МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів. Обов'язкове використання інших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 січня 2015року. Товариство оцінить вплив цього стандарту на суми у фінансової звітності у поєднанні з іншими етапами проекту після їх публікації.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань".
Правки дають роз'яснення поняттю "у теперішній час мають юридичне право, яке закріплене, на здійснення взаємозаліку". Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2014р. та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.
Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Підприємства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

29. Розкриття інформації про пов'язані сторони
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Підприємством;
- асоційовані компанії;
- спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником;
- члени провідного управлінського персоналу Підприємства;
- близькі родичі особи, зазначеної вище;
- компанії, що контролюють Підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Підприємстві;
- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Підприємства або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Підприємства.
Підприємство в звітному періоді проводило операції по здаванню в оренду виробничих приміщень пов'язаним сторонам, але ці суми в загальній виручці від реалізації є незначними.


Голова правління М.Й. Вернер

Головний бухгалтер Т.П. Костик