ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11610 11295 0 0 11610 11295
будівлі та споруди 11411 11137 0 0 11411 11137
машини та обладнання 199 149 0 0 199 149
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 9 0 0 0 9
2. Невиробничого призначення: 3090 3090 0 0 3090 3090
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 3090 3090 0 0 3090 3090
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14700 14385 0 0 14700 14385
Опис За рік первісна вартість основних засобів збільшилася на 276,0 тис. грн., вибуло основних засобів на суму 0,0 тис. грн.(у зв'зку із списанням), надійшло 276,0 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015 року складає 25991,0 тис. грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2015 року складає 11606,0 тис.грн. (0,45% від первісної вартості основних фондів).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 11805 12287
Статутний капітал (тис.грн.) 3382 3382
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3382 3382
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 8423 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 8423 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.