ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Баланс + Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31273030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, офіс 1, кім. 211, тел.76-50-21,76-50-22,76-50-53, факс (0536) 76-50-21
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 2564, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" за 2015 рік Власникам цінних паперів ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" Керівництву емітента Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку м. Кременчук 14 квітня 2016 року ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" за 2015 рік, що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності. Повий пакет фінансової звітності загального призначення було складено управлінським персоналом відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Аудит фінансової звітності проведено згідно договору № 10/16 від 01.03.2016 року. Дата початку перевірки - 01.03.2016 року. Дата закінчення перевірки - 14.04.2016 року. Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2015р. - 31.12.2015р. Місце проведення аудиту: м. Кременчук, Автозаводський р-н., проспект Полтавський, буд. 2-А Дата видачі висновку: 14.04.2016р. Адресат відповідно до умов договору - керівництво ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика". 1. Основні відомості про емітента Повна назва Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" Скорочена назва ПАТ "КТФ" Код за ЄДРПОУ 00310924 Юридична адреса та місцезнаходження 39627, Полтавська обл., м.Кременчук, Автозаводський р-н., проспект Полтавський, буд. 2-А, тел.(0536) 79-97-28 Розрахунковий рахунок 26000055230950 ПАТ КБ "Приватбанк" у м. Кременчук, МФО 331401 Дата первинної реєстрації 23.03.1993р. Дата та номер запису в ЄДР про включення до реєстру 03.10.2002р. 1 585 120 0000 000429 Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комітет Кременчуцької міської Ради Полтавської області Дати внесення змін до установчих Документів 07.06.2011р. номер запису в ДР 15851050010000429 Затверджено статут в новій редакції Види діяльності (КВЕД) 14.12 Виробництво робочого одягу (основний); 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу; 14.14 Виробництво спіднього одягу; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами; 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках тексти-льними виробами, одягом і взуттям; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" (надалі Товариство) діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства", а також у відповідності до Статуту Товариства. Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" перейменовано з Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" в результаті приведення діяльності Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року. Облікова політика визначена наказом директора ПАТ № 7 від 01.01.2012 р. "Про облі-кову політику підприємства". Основними принципами облікової політики підприємства є: Концептуальною основою фінансової звітності підприємства є Міжнародні стандар-ти фінансової звітності. Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) більше одного року та вартість яких більше 6000грн. Основні засоби оцінюються за їх собівартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку проводиться за прямолінійним методом, передбаченим п. 62 МСБО 16 "Основні засоби". Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь - якої накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, передбаченим п.8 МСБО 38 "Нематеріальні активи". Визнання та первісна оцінка запасів ведеться за собівартістю у відповідності до ви-мог МСБО 2 "Запаси". При вибутті запасів (матеріалів, палива, комплектуючих виробів) і при видачі в виробництво або іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Резерв на виплати відпусток створюється. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість. При калькулюванні виробничої собівартості продукції застосовується нормативний метод. До складу виробничої собівартості входить собівартість продукції та загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати всі 100% відносяться на виробничу собівартість. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Нас призначили аудиторами Товариства 01 березня 2016 р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією на кінець 2015 року. Нас не задовольнили альтернативні методи щодо кількості запасів станом на 31 грудня 2015 р. Оскільки залишки запасів на кінець періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рік, за який наведено дані, у звіті про сукупні прибутки та збитки від операційної діяльності. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. Дебіторська заборгованість товариства не має забезпечення. Резерв сумнівних боргів не створений. В обліковій політиці не зазначено метод розрахунку резерву по сумнівним боргам. На кінець періоду у товариства рахується дебіторська заборгованість у сумі 100 тис. грн. по контрагенту ТОВ НВП "Техвагонмаш", який на сьогоднішній день не платоспроможний. На думку аудитора, резерв сумнівних боргів повинен складати на кінець періоду не менше 50% від даної суми дебіторської заборгованості, а саме 50 тис. грн. У Товариства в складі додаткового капіталу обчислюється індексація основних засобів, проведена за рішенням КМ України в 1993-1995 роках в сумі 10 726 тис. грн. Облік даної індексація не відповідає вимогам МСБО № 16. Відповідно до п.41. МСБО № 16, дооцінку, що входить до власного капіталу об'єкта основних засобів, можна прямо перенести до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов'язано з переносом усієї дооцінки, коли актив вибуває з використання або ліквідується. Проте можна переносити частину дооцінки, коли актив використовується суб'єктом господарювання. У цьому випадку сума перенесеної дооцінки буде різницею між амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості активу. Перенесення з дооцінки до нерозподіленого прибутку не здійснюється через прибуток або збиток. На думку аудитора, індексацію основних засобів необхідно віднести на "Нерозподілений прибуток". Даний вплив на фінансову звітність є суттєвим, але не всеохоплюючим. Висновок Умовно-позитивна аудиторська думка щодо фінансової звітності ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика": На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" на 31.12.2015 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інші питання Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Додатковий розділ: Цей розділ підготовлено на вимогу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 1. Активи Станом на 31.12.2015 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2015 року зменшились на 3,1 % і відповідно складають 16 267 тис. грн. Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення обсягів виробничих запасів. На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 2. Зобов'язання Станом на 31.12.2015 р. загальні зобов'язання Товариства зменшились до рівня 4 462 тис. грн., тобто на 1,4 %. Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення короткострокових зобов'язань. На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань, подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. 3. Власний капітал Станом на 31.12.2015 р. загальний розмір власного капіталу Товариства складає 11 805 тис. грн., з яких - статутний капітал - 3 382 тис. грн., додатковий капітал - 10 726 тис. грн., непокритий збиток - 2 303 тис. грн. Статутний капітал розподілений на 13 528 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний капітал, повністю сплачені грошовими коштами. Зменшення власного капіталу, в основному, відбулось за рахунок збільшення непокритого збитку поточного року. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. 4. Вартість чистих активів Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства. Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485. Вартість чистих активів товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2015 року дорівнює 11 805 тис. грн., тобто більше величини статутного капіталу. 5. Прибуток/збиток Чистий збиток за звітний період складає 482 тис. грн. За 2015 р. Товариством отримано доходів у сумі 2 247 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від операційної діяльності. Витрати Товариства за 2015 рік складають 2 729 тис. грн. Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності. 6. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 6.1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - не відбувалося. 6.2. Прийняття рішення про викуп власних акцій - не відбувалося. 6.3. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі не відбувалися. 6.4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента - не відбувалося. 6.5. Зміна складу посадових осіб емітента в 2015 році: Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" (протокол від 24.03.15 р.) припинено повноваження члена Правління Демуріної Людмили Петрівни у зв'язку зі звільненням, паспорт КН 682364 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 28.07.1998 р. На посаду замість звільненої особи нікого не призначено. 6.6. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій - не відбувалося. 6.7. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв - не відбувалося. 6.8. Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу - не відбувалося. 6.9. Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію - не відбувалося. 6.10. Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента - не відбувалося. Інших дій щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Товариством не здійснювалось. 7. Інша інформація 7.1. Протягом 2015 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями. 7.2. Станом на 31 грудня 2015 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. 8. На протязі 2015 року Товариством не здійснювалось вчинення значних правочинів, а саме 10 і більше відсотків вартості чистих активів товариства за даними останньої річної звітності у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". 9. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". 11. Під час проведення аудиторської перевірки доказів ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитором не отримано. Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Баланс + Аудит" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31273030 Юридична адреса та місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, офіс 1, кім. 211, тел.76-50-21,76-50-22,76-50-53, факс (0536) 76-50-21 Реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 128124, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 585 120 0000 002275, дата проведення державної реєстрації 08.12.2000р. Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської обл. Свідоцтво Аудиторської палати України № 2564, про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України 30.03.2001 року на підставі Рішення №100, термін дії до 31 березня 2021 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0302, видане Аудиторською палатою України 29.11.2012р. на підставі рішення № 261/4.1, термін дії до 31.12.2017 року. Аудитор, що здійснив аудиторську перевірку: Тарасова Ірина Іванівна, сертифікат серії А № 005700, виданий на підставі рішення АПУ від 29.04.2004р. № 134, чинний до 29.04.2019р. Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Баланс+Аудит" (сертифікат серії А № 005700, виданий на підставі рішення АПУ від 29.04.2004р. № 134, чинний до 29.04.2019 р.) І.І.Тарасова
д/н
д/н
д/н