ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.03.2015
Кворум зборів** 99.92
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2014 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік та затвердження розміру дивідендів за 2014 рік.
8.Прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління ПАТ "КТФ".
9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ": доповідь по третьому питанню до 15 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
3.Звіт Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2014 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2014 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2014 рік не нараховувати.
8.Повноваження члена Правління Демуріної Людмили Петрівни припинити.
9.Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
По всім питанням порядку денного з першого по дев'яте Голосували: "за" - 12 652 432 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.