ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ
до фінансової звітності за 2015 рік
ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика"

Загальна інформація
ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", попередня назва "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна", засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 23.04.1996 р. № 83 шляхом перетворення орендного підприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 19.13.1996 року № 194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році", Декрету Президента України від 20.05.1993 року № 57 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду".
Засновником ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" є організація орендарів орендного підприємства "Кременчуцька фабрика трикотажного полотна". Станом на 31 грудня 2015 року частка засновників в статутному капіталі відсутня.
07.06.2011 року ВАТ "КТФ" перереєстровано в Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика" ( № запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 585 1050010000429.
АКЦІОНЕРИ станом на 31.12.2015 року
Фізичні особи 492 чоловіка
Кількість акцій, шт. 13 528 320
Номінальна вартість акцій, грн. 3382080,00
Частка в статутному капіталі 100%

Основним видом діяльності в 2015 році є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Від здачі в оперативну оренду виробничих приміщень в 2015 році отримано 1370,5 тис. грн. (з ПДВ). Від роздрібної торгівлі текстильними товарами виручка складає лише 25,5 тис. грн. Підприємство знаходиться у місті Кременчук, Україна.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2015 р. складала 17 чоловік.

Облікова політика визначена наказом Голови правління ПАТ № 7 від 01.01.2012 р.
Інвентаризація основних засобів, МНМА, запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, зобов'язань та розрахунків проводилась згідно наказу № 24/1 від 29.09.2015 року станом на 01.10.2015 р. Результати інвентаризації представлені інвентаризаційними описами та підтверджені Протоколом № 1 від 16.10.15 р. засідання робочої інвентаризаційної комісії. Згідно Протоколу засідання фактичні залишки відповідають даним бухгалтерського обліку, нестач та надлишків не виявлено. Виявлені морально застарілі основні засобі, які не пригідні к подальшому використанню. За рішенням комісії такі основні засоби були списані з балансу.
1. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності

1.1 Концептуальна основа фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Також застосовані всі інтерпретації Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності (IFRIC) обов'язкові для 2015 фінансового року.
Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якщо б ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності у відповідності з принципом безперервності діяльності.
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, складена у тисячах гривень, округлених до цілого, якщо не зазначено інше.

1.2 Ідентифікація фінансової звітності
Фінансова звітність ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" є фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика", яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

1.3 Рішення про оприлюднення фінансової звітності
Фінансова звітність ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р., була затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів товариства "24" березня 2016 р. (протокол від 24.03.2016 р.).
Будь-які особи не мають права вносити зміни в дану фінансову звітність після її затвердження.

2. Суттєві положення Облікової політики ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика"
2.1 Загальні положення.
Прийнята облікова політика Товариства застосовується послідовно для аналогічних операцій, інших подій та умов, якщо тільки конкретний МСФЗ спеціально не вимагатиме або не дозволятиме розподіл статей за категоріями, для яких можуть підходити різні облікові політики.
Зміни і доповнення до облікової політики Товариства можуть бути внесені виключно за наявності обставин, які регламентуються пунктом 14 IAS 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки".

2.2 Представлення та склад фінансової звітності
Відповідно до Статуту Товариства річна фінансова звітність (річний звіт) товариства затверджується Загальними зборами товариства:
Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включається питання щодо затвердження річного звіту Товариства.
Дата переходу Товариства на МСФЗ - 01.01.2012 року.
Звітний період збігається з календарним роком, починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
Операційний цикл Товариства становить дванадцять місяців.
У якості функціональної валюти і валюти подання фінансової звітності Товариство визначає українську гривню в тисячах, округлену до цілого.
Представлення активів і зобов'язань у Звіті про фінансовий стан здійснюється з використанням класифікації на короткострокові та довгострокові, а в межах кожної групи - за зростанням ліквідності.
Для оцінки довгострокових активів і зобов'язань, що підлягають дисконтуванню, використовується ефективна ставка відсотка, а за неможливості її визначення в якості ставки дисконтування використовується облікова ставка Національного банку України.
Проміжний період являє собою звітний фінансовий період - 3 місяці (квартал), що починаються 1 січня звітного року і закінчуються 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня відповідно.
Проміжний фінансовий звіт означає фінансовий звіт, що містить комплект повної фінансової звітності (відповідно до IAS 34 "Проміжна фінансова звітність") за проміжний період.
Товариство не має у складі компонентів, які б відповідали критеріям визнання операційними сегментами, як того вимагає пункт 5 IFRS 8 "Операційні сегменти", внаслідок чого інформація за сегментами у складі фінансової звітності не розкривається.

2.3 Суттєвість
Прийняття рішення про суттєвість обліково-звітної інформації здійснюється у відповідності до вимог пунктів 7, 29-31 IAS 1 "Подання фінансової звітності", пункту 41-49 IAS 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки", пункту 15 IAS 34 "Проміжна фінансова звітність".
З метою дотримання вимог пунктів 41-49 IAS 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки" суттєвою визнається помилка, вартісне значення якої складає 0,5 та більше відсотків від валюти балансу або за своїм характером може ввести в оману користувачів фінансової звітності.

2.4 Облікова політика щодо статей фінансової звітності
2.4.1 Нематеріальні активи
Визнання, оцінка, представлення та розкриття нематеріальних активів здійснюється у відповідності до вимог IAS 38 "Нематеріальні активи".
Товариство до нематеріальних активів відносить:
- програмне забезпечення;
- інші нематеріальні активи.
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю.
Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення (у разі їх наявності).
Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання розраховується лінійним методом протягом визначеного терміну використання.
Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання визначаються у звіті про прибутки і збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів, і відносяться до адміністративних витрат.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється на щомісячній основі.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецінення щорічно на 31 грудня або окремо, або на рівні підрозділів, що генерують грошові потоки.
Витрати на дослідження відносяться на витрати в періоді їх виникнення.

2.4.2 Основні засоби
Визнання, оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійснюється у відповідності до вимог IAS 16 "Основні засоби".
Товариство до основних засобів відносить:
- будівлі;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- оснащення;
- інші основні засоби.
Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначений для виконання певної роботи.
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності.
Строк корисного використання основних засобів визначається з точки зору передбачуваної корисності активу для Товариства.
Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активів.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється на щомісячній основі.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ вартість ліквідації основних засобів визнається рівною нулю.

2.4.3 Витрати за позиками
Визнання, оцінка, представлення та розкриття витрат за позиками здійснюється у відповідності до вимог IAS 23 "Витрати за позиками".
Тривалим періодом часу для підготовки активу до використання відповідно до намірів Товариства або до продажу вважається період, що перевищує 12 місяців.
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів Товариства або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати за позиками відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати за позиками містять у собі виплату відсотків та інші витрати, понесені товариством у зв'язку з позиковими коштами.
Товариство капіталізує витрати за позиками щодо всіх відповідних встановленим критеріям активів, будівництво яких почалося 1 січня 2010 р. або після цієї дати.

2.4.4 Необоротні активи, утримані для продажу, та припинена діяльність
Визнання, оцінка, представлення та розкриття необоротних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності здійснюється у відповідності до вимог IFRS 5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".
Професійне судження про визнання необоротних активів, утримуваних для продажу та припиненої діяльності, приймається керівництвом Товариства.
Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як утримуваних для продажу не підлягають амортизації.

2.4.5 Запаси
Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у відповідності до вимог IAS 2 "Запаси".
Для цілей складання фінансової звітності Товариство застосовує наступну класифікацію запасів:
- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- інші запаси.
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання та чистої вартості реалізації.
Вибуття запасів визначається з використанням методу "перше надходження - перший відпуск" (ФІФО) .
При калькулюванні виробничої собівартості продукції застосовувати нормативний метод. До складу виробничої собівартості входить собівартість продукції та загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати всі 100% відносяться на виробничу собівартість.

2.4.6 Знецінення не фінансових активів
Визнання, оцінка, представлення та розкриття знецінення не фінансових активів здійснюється у відповідності до вимог IAS 36 "Знецінення активів".
Термін служби визначається як передбачуваний період використання активу Товариством, за виключенням випадків, коли є можливість з достатньою мірою надійності ідентифікувати число одиниць продукції чи подібних одиниць, яку Товариство очікує отримати в результаті використання активу.
На кожну проміжну та річну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на зменшення корисності, Товариство проводить оцінку очікуваного відшкодування активу.
Збитки від знецінення триваючої діяльності (включаючи знецінення запасів) визнаються в Примітках до Звіту про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток в складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу, за винятком раніше переоцінених об'єктів нерухомості, коли переоцінка була визнана у складі іншого сукупного доходу. У цьому випадку збиток від знецінення також визнається у складі іншого сукупного доходу в межах суми раніше проведеної переоцінки.

2.4.7 Компоненти грошових коштів та еквівалентів грошових коштів
Грошові кошти включають кошти на розрахунковому рахунку, в касі та депозити до запитання.
Еквіваленти грошових коштів являють собою високоліквідні інвестиції (у тому числі депозити на строк до трьох місяців), легко оборотні в заздалегідь відомі суми грошових коштів і піддані незначному ризику зміни їх вартості.
Довгострокові банківські кредити розглядаються як фінансова діяльність.
Короткострокові банківські кредити розглядаються як операційна діяльність.
Банківські овердрафти включаються до складу грошових коштів. Виплачені відсотки за короткостроковими кредитами класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності.
Отримані відсотки за короткостроковими депозитами класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності.
Виплачені дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від фінансової діяльності.
Отримані дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від інвестиційної діяльності.
Потоки грошових коштів, які виникають у зв'язку з податками на прибуток, класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності за винятком випадків, коли існує практична можливість і вони можуть бути ідентифіковані з результатами фінансової або інвестиційної діяльності.

2.4.8 Фінансові інструменти
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог IAS 32 "Фінансові інструменти: подання інформації", IAS 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", IFRS 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", IFRS 9 "Фінансові інструменти".
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у своєму Звіті про фінансовий стан тільки тоді, коли стає стороною договірних умов інструменту.
При списанні товарної дебіторської заборгованості, визнаної безнадійною, витрати класифікуються як збутові. При списанні дебіторської заборгованості по розрахунках, визнаної безнадійною, витрати класифікуються як інші операційні.

2.4.9 Виручка
Визнання, оцінка, представлення та розкриття виручки здійснюється у відповідності до вимог IAS 18 "Виручка".
Виручка від продажу готової продукції і товарів визнається, коли істотні ризики та вигоди від володіння переходять до покупця.
Виручка від надання послуг з оренди визнається прямолінійним методом, виходячи зі строків оренди.
Виручка від надання послуг (за винятком послуг з оренди) визнається по стадії завершеності операції (методом відсотка виконання). Стадія завершеності операції (відсоток виконання) визначається шляхом актування.

2.4.10 Податок на прибуток
Визнання, оцінка, представлення та розкриття податку на прибуток здійснюється у відповідності до вимог IAS 12 "Податки на прибуток".
Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний період оцінюються за сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам.
Відстрочений податок на прибуток розраховується шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, складеної за МСФЗ.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються з використанням ставок податку, чинних на кінець звітного періоду.
Розрахунок зобов'язань і сплата податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

2.4.11 Виплати працівникам
Визнання, оцінка, представлення та розкриття всіх виплат працівникам, крім тих, в яких застосовується МСФЗ (IFRS) 2 "Платіж на основі акцій", здійснюється у відповідності до вимог IAS 19 "Виплати працівникам".
Виплати працівникам Товариства включають:
1) короткострокові виплати працівникам:
а) основна заробітна плата;
б) додаткова заробітна плата;
в) оплачувана щорічна відпустка (у т.ч. компенсація за невикористану відпустку);
г) стимулюючі доплати;
д) участь у прибутку та премії;
ж) компенсаційні виплати;
Працівники надають Товариству послуги на основі повного робочого дня, часткової зайнятості, на постійній, разовій або тимчасовій основі.

2.4.12 Державні гранти і розкриття інформації про державну допомогу
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації про державні субсидії та інформації про інші форми державної допомоги здійснюється у відповідності до вимог IAS 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу".
Товариство не є одержувачем державної допомоги, субсидій, що відносяться до активів, та умовно-безповоротних позик у розумінні IAS 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу".

2.4.13 Вплив змін обмінних курсів валют
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації про операції в іноземній валюті здійснюється у відповідності до вимог IAS 21 "Вплив змін обмінних курсів валют".
При первісному визнанні операція в іноземній валюті враховується у функціональній валюті із застосуванням до суми в іноземній валюті поточного обмінного курсу іноземної валюти на функціональну станом на дату операції.
Поточний обмінний курс - обмінний курс валют Національного банку України.
Курсові різниці, що виникають на дату фінансової звітності, визнаються у складі інших доходів і витрат, або у складі іншого сукупного прибутку, якщо прибуток або збиток від статті, що викликала появу курсових різниць, визнається у складі іншого сукупного прибутку.

2.4.14 Розкриття інформації про пов'язані сторони
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації про відносини та операції з пов'язаними сторонами, та залишках за такими операціями, включаючи зобов'язання, здійснюється у відповідності до вимог IAS 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони".
Пов'язана сторона - це фізична особа або підприємство, пов'язане з Товариством.
Коло пов'язаних сторін Товариства включає:
- членів наглядової ради;
- членів правління;
- членів ревізійної комісії.
У разі проведення операцій з пов'язаними сторонами, Товариство відображає ці операції на підставі ринкових цін. За відсутності активного ринку для таких операцій для того, щоб визначити, чи здійснювалися операції за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професійні судження. Підставою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.

2.4.15 Прибуток на акцію
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо прибутку на акцію здійснюється відповідно до вимог IAS 33 "Прибуток на акцію". У складі капіталу Товариство виключно звичайні акції. Для цілей розрахунку базового прибутку на акцію за кількість звичайних акцій приймається середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу у звітному періоді. Акції включаються до розрахунку середньозваженої кількості акцій з моменту, коли володіння ними дозволяє отримати відшкодування (тобто з дня їх випуску).

2.4.16 Резерви
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо резервів, умовних зобов'язань і умовних активів здійснюється відповідно до вимог IAS 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи", IAS 18 "Виручка", IAS 19 "Виплати працівникам".
Товариство формує резерви:
- витрат на виплати працівникам (з урахуванням вимог IAS 19 "Виплати працівникам").
Товариство не визнає умовні активи і зобов'язання, а розкриває щодо них інформацію в Примітках до фінансової звітності.
Дисконтування резервів здійснюється через вплив фактора часу на вартість грошей, там, де такий вплив істотний. В якості ставки дисконтування використовується облікова ставка Національного банку України.
Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в попередньому звітному році.

3. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення
Підготовка фінансової звітності вимагає від Керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про непередбачені зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть вимагати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються подібні припущення та оцінки.
Основні припущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче. Допущення та оціночні значення ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" засновані на вихідних даних, якими воно володіло у своєму розпорядженні на момент підготовки цієї фінансової звітності. Однак поточні обставини і припущення щодо майбутнього можуть змінюватися внаслідок ринкових змін або непідконтрольних ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" обставин.
У процесі застосування облікової політики ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" Керівництво використовувало наступні судження, що найбільш істотно впливають на суми, визнані у фінансовій звітності.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" застосовує судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень та достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є обачливою;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження управлінський персонал ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходу та витрат у Концептуальній основі.
Під час здійснення судження управлінський персонал ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розробки стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо відстрочених податків
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними податковими збитками в тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі вірогідних термінів отримання та величини майбутнього оподатковуваного прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідне суттєве судження керівництва.
Судження щодо умовних активів і зобов'язань
Характер умовних активів і зобов'язань передбачає, що вони будуть реалізовані тільки при виникненні або відсутності одної або більше майбутніх подій. Оцінка таких умовних активів і зобов'язань невід'ємно пов'язана із застосуванням значної частки суб'єктивного судження і оцінок результатів майбутніх подій.
Судження щодо забезпечень
Сума, визнана як забезпечення, визначається як найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання, визначається управлінським персоналом на основі судження як сума, яку обґрунтовано сплатило би ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" для погашення зобов'язання або передало би його третій стороні на кінець звітного періоду. Оцінки результатів та фінансового впливу визначаються на основі судження управлінського персоналу ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" та доповнюються досвідом подібних операцій. Взяті до уваги свідчення включають будь-яке додаткове свідчення, отримане внаслідок подій після звітного періоду.
Невизначеності, пов'язані із сумою, яку слід визнати як забезпечення, розглядаються різними способами залежно від обставин. У випадках, коли оцінюване забезпечення поширюється на велику кількість статей, зобов'язання оцінюється зважуванням усіх можливих результатів за пов'язаними з ними ймовірностями, тобто за очікуваною вартістю.
Судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів
У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. В якості вихідних даних для цих моделей за можливістю використовується інформація зі схожих ринків, проте в тих випадках, коли це не представляється практично здійсненним, потрібна певна частка судження Керівництва для встановлення справедливої вартості. Зміни у припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.
Судження щодо основних засобів
Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.
Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні корисного строку експлуатації активу Керівництво виходить з очікуваної корисності активу для ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" та враховує наступні чинники: очікуване використання активу, спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного застарівання, фізичний знос та умови експлуатації, очікуваний моральний знос, залежний від операційних чинників, таких як кількість змін, протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технічного обслуговування підприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тоді, коли актив не використовують, технічний або комерційний знос, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги, правові або подібні обмеження використання активу, такі як закінчення строку пов'язаної з ним оренди. Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому.
Оцінки ліквідаційної вартості і амортизованої вартості впливають на облікову вартість і амортизацію основних засобів. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Судження щодо податків
Українське податкове законодавство допускає різні тлумачення та схильне до частих змін. Поточні активи та зобов'язання з податків відображені у фінансовій звітності виходячи з погоджених у встановленому законодавством порядку зобов'язань на 31.12.2015 р. У разі проведення податкових перевірок у майбутніх періодах сума поточних активів і зобов'язань може змінитися.
Судження щодо дебіторської заборгованості
Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості за термінами, їх зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому.
Судження щодо запасів
Керівництво оцінює критерії визнання запасів на підставі аналізу мети їх утримання, знаходження їх у процесі виробництва або продажу, призначення для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: дата надходження запасів, орієнтовний термін використання, оборотність. У разі встановлення невідповідності критеріям визнання приймається рішення про створення резерву знецінення запасів.

4. Нові стандарти та їх вплив на фінансову звітність
При складанні фінансової звітності товариство застосовувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2014 року та застосування яких стало обов'язковим з 1 січня 2015 року або в більш пізніх періодах. Товариство не використало дострокове застосування цих стандартів і тлумачень.
Було взято до уваги, при складанні звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, змінені стандарти та поправки до них:
- МСФЗ (IAS) 19 - поправки, що роз'яснюють вимоги до того, яким чином внески працівників або третіх осіб, пов'язаних з послугами, повинні бути віднесені на період надання послуг;
- МСФЗ (IFRS) 7 Розкриття додаткової інформації (і наступні поправки), в зв'язку з прийняттям МСФЗ (IFRS) 9, застосовуються одночасно із початком застосування МСФЗ (IFRS) 9;
- МСФЗ (IFRS) 9 Фінансові інструменти початок застосування 1 січня 2018 року;
- МСФЗ (IFRS) 10 - поправки, що роз'яснюють порядок обліку втрати контролю над дочірньою організацією у випадках, коли дочірня організація не є окремим бізнесом, застосовується з 1 січня 2016 року;
- МСФЗ (IFRS) 11 - поправки, що роз'яснюють порядок обліку придбання частки участі в спільній операції у випадках, коли діяльність є окремим бізнесом, застосовується з 1 січня 2016 року;
- МСФЗ (IFRS) 10 і МСФЗ (IAS) 28 Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством, застосовується з 1 січня 2016 року;
- МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 і МСФЗ (IAS) 28 Інвестиційні організації: застосування виключення з вимоги про консолідацію, застосовується з 1 січня 2016 року;
- МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клієнтами" передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнанням виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу;
- МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 - поправки, що роз'яснюють допустимі способи амортизації, застосовується з 1 січня 2016 року;
- МСФЗ (IAS) 28 - поправки, що роз'яснюють порядок обліку втрати контролю над дочірньою організацією у випадках, коли дочірня організація не є окремим бізнесом, застосовується з 1 січня 2016 року;
- МСФЗ (IAS) 27 - метод пайової участі в окремій фінансовій звітності, застосовується 1 січня 2016 року.
Якщо вище не зазначено інше, очікується, що нові стандарти і тлумачення істотно не вплинуть на фінансову звітність Товариства.

5. Рекласифікація фінансової звітності за рік, що завершився 31 грудня 2015 року (попереднього) та виправлення помилок
У фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, жодних рекласифікацій статей не застосовано.

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності
Примітки становлять невід'ємну частину цієї фінансової звітності.

І. БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
Основні засоби
Відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення з урахуванням сум обов'язкових індексацій, проведених за рішенням Кабінету Міністрів України.
За рік первісна вартість основних засобів збільшилась на 276 тис. грн. (придбання, поліпшення). Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015 року складає 25 991 тис. грн. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 1408 тис. грн.
Знос основних засобів станом на 31.12.2015 року складає 11606 тис. грн. (44,6 % від первісної вартості основних фондів).
Оренда
ПАТ "КТФ" для отримання додаткового доходу надає в оперативну оренду нежитлові приміщення остаточною вартістю 2153 тис. грн. За 2015 рік отримано доходів від операційної оренди активів в сумі 2058 тис. грн. (без ПДВ).
Основними орендарями є:
Управління Пенсійного фонду м. Кременчука, ТОВ "Скайтрейд", ПрАТ "Телесистеми України", ПрАТ "Київстар", ТОВ "Меготекс", ТОВ "Укртехносервіс".
В 2015 році ПАТ "КТФ" не брало в оперативну оренду основних засобів.

Нематеріальні активи
Товариство не має на балансі нематеріальних активів.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів не відбувалося.

Інвестиційна нерухомість
Товариство не має інвестиційної нерухомості.

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу
Підприємство не має необоротних активів, призначених для продажу.

Капітальні інвестиції
В 2015 році Товариство здійснило капітальні інвестиції на суму 276,0 тис. грн., які в 2015 році введені в експлуатацію. Станом на 31.12.2015 року по статті балансу "Незавершені капітальні інвестиції" залишок дорівнює нулю.

Фінансових інвестицій підприємство не здійснювало.
Запаси

Оцінка запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться по фактичній собівартості. При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється:
- для швейного виробництва та готової продукції - за методом оцінки в цінах продажу;
- для допоміжних матеріалів, інших матеріалів, запасних частин, палива, будівельних матеріалів, МБП - за методом ФІФО;
- для товарів на складі та товарів в роздрібній торгівлі - у цінах продажу.
За рік загальна вартість запасів зменшилась на 126 тис. грн., з яких 95 тис.грн. - знецінення активів, і на 31.12.2015 року складає 1635 тис. грн.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Станом на 31.12.2015 року дебіторської заборгованості, по якої минув строк позовної давності, на балансі не має.

За рік дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на 41 тис. грн. і станом на 31.12.2015 року складає 160 тис. грн. За рік списано безнадійної заборгованості на суму 0,8 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2015 року складає 71 тис. грн.
Основними дебіторами є:
1. ТОВ НВП "Техвагонмаш" (за оренду) - 100,3 тис. грн.
2. ТОВ "ДШК" (за відповідальне зберігання - 4,0 тис. грн.
3. ФОП Фіртіна Мехмет (за оренду) - 5,0 тис. грн.
4. ПАТ "Полтаваобленерго" (за утримання електромереж) - 10,5 тис. грн.

Зобов'язання
Станом на 31.12.2015 р. ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" має зобов'язання по короткостроковому банківському кредиту (овердрафт) в сумі 40 тис. грн., за рік сплачено відсотків за кредит 11 тис. грн.
Інші довгострокові зобов'язання, відображені в балансі на 31.12.2015 р. в сумі 3390,0 тис. грн., складаються з вартості векселів виданих в сумі 524,6 тис. грн. та поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, наданої учасниками товариства на викуп землі з відстроченим строком повернення в сумі 2865,6 тис. грн.

Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) збільшилась за 2015 рік на 146 тис. грн. і складає на 31.12.2015 року 154 тис. грн.
Основними кредиторами є:
1.ТОВ "Укр-Енергобуд" (виконані ремонтні роботи) - 78,5 тис. грн.
2.ФОП Буренкова (виконані роботи) - 67,8 тис. грн.
3.ТОВ "Санветта" послуги з пошиву) - 2,1 тис. грн.
Заборгованість станом на 31.12.2015 р. перед бюджетом в сумі 33 тис. грн. - поточна, з оплати праці - 27 тис. грн. та з обов'язкового соціального страхування - 11 тис. грн. - поточна, строк сплати якої станом на дату балансу ще не настав.

Власний капітал
Склад власного На початок На кінець
капіталу звітного періоду звітного періоду
(тис. грн.) (тис. грн.)
Статутний капітал 3382 3382
Інший додатковий капітал 10726 10726
Збиток (1821) (2303)
Вилучений капітал -- --
Всього: 12287 11805
Статутний капітал товариства станом на 31.12.2015 року повністю сплачений і становить 3 382 080 (Три мільйона триста вісімдесят дві тисячі вісімдесят) грн., який розподілено на 13 528 320 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Державна частка відсутня. Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися.
В 2015 році товариство не проводило викупу власних акцій.

Інший додатковий капітал - це сума індексації (дооцінки) основних фондів, що проводилась на підставі постанов Кабінету Міністрів України (остання за № 523 від 16.05.1996 р.).

Резервний фонд не створений в зв'язку із збитковістю підприємства.

Станом на 01.01.2015 р. ПАТ "КТФ" мало непокритий збиток в розмірі 1821 тис. грн. За 2015 рік отриманий фінансовий результат - збиток в сумі 482 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. непокритий збиток складає 2303 тис. грн.

Державні субсидії
Підприємству протягом звітного періоду державних субсидій не надавалось.

Короткострокові забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
тис. грн.
01 січня 2015 року 31 грудня 2015 року
Резерв відпусток 22 27
Пенсійне забезпечення за
програмою з визначеним внеском 8 6
Всього 30 33

Пенсії та пенсійні плани.
Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Підприємство не має недержавної пенсійної програми.
II. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)
Доходи та витрати

Задекларовані у фінансовій звітності фінансові результати діяльності ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" становлять за 2015 рік:
Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) - 2079 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) - 1463 тис. грн.
Інші операційні доходи - 168 тис. грн.
Адміністративні витрати - 883 тис. грн.
Витрати на збут - 39 тис. грн.
Інші операційні витрати - 330 тис. грн.
Інші доходи -
Фінансові витрати - 11 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток - 3 тис. грн.
Чистий збиток - 482 тис. грн.

III. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Відповідно до МСБО для складання Звіту про рух грошових коштів Товариство застосовує прямий метод, за яким розкриваються основні види валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів із розкриттям конкретних джерел та напрямів використання.
Звіт про рух грошових коштів відображає грошові потоки протягом періоду згідно з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.
Класифікація за видами діяльності надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан суб'єкта господарювання і суму його грошових коштів та їх еквівалентів.
Таку інформацію Товариство використовує для оцінки взаємозв'язку наведених вище видів діяльності.
Сума грошових потоків від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції суб'єкта господарювання генерують грошові кошти, достатні для погашення позик, підтримки операційної потужності суб'єкта господарювання без залучення зовнішніх джерел фінансування.
Грошові потоки від операційної діяльності визначаються переважно основною діяльністю суб'єкта господарювання, яка приносить дохід.

IY. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал на початок року складає 12287тис.грн. В звітному періоді не відбувалися: зміна облікової політики, виправлення помилок та інші зміни. В зв'язку з отриманими збитками за 2015 рік, власний капітал зменшився і на кінець фінансового року складає 11805тис.грн.
7. Умовні зобов'язання та невизнані контрактні зобов'язання

Страхування
ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" не здійснювало страхування в звітному році.
Судові процеси
Станом на 31 грудня 2015 року підприємство не мало позовів в судах.
Розкриття інформації про пов'язані сторони
Підприємство в звітному періоді проводило операції по здаванню в оренду виробничих приміщень пов'язаним сторонам, але ці суми в загальній виручці від реалізації є незначними.

8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Підприємства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.
Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Знецінення національної валюти
Національна валюта - українська гривня - знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, для грн./долар США значно зросли.

9. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Події після звітної дати - це події, які дійсно відбулися, але про які на дату складання звітності ще не було відомо, подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік.
В період між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, не відбулось суттєвих подій, які могли б вплинути на економічні рішення користувачів.

Голова правління М.Й. Вернер

Головний бухгалтер Т.П. Костик