ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Вернер Марія Йосипівна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00310924
4. Місцезнаходження д/н, 39627, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, проспект Полтавський, 2-А
5. Міжміський код, телефон та факс (0536) 79-97-35, (0536) 79-97-31
6. Електронна поштова адреса oao-ktf@yandex.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81 (2586), Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.trik.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2017

(дата)