ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11295 10766 0 0 11295 10766
будівлі та споруди 11146 10623 0 0 11146 10623
машини та обладнання 149 143 0 0 149 143
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 3090 3090 0 0 3090 3090
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 3090 3090 0 0 3090 3090
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14385 13856 0 0 14385 13856
Опис За рік первісна вартість основних засобів збільшилася на 59,0 тис. грн., вибуло основних засобів на суму 0,0 тис. грн.(у зв'зку із списанням), надійшло 59,0 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 року складає 26050,0 тис. грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2016 року складає 12194,0 тис.грн. (0,47% від первісної вартості основних фондів).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 11203 11805
Статутний капітал (тис.грн.) 3382 3382
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3382 3382
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 7821 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 7821 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.