ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.03.2016
Кворум зборів** 99.9
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2015 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9.Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ "КТФ".
10.Обрання Голови та членів Правління ПАТ "КТФ".
11.Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління ПАТ "КТФ", обрання уповноваженої особи на підписання контрактів з Головою та членами Правління ПАТ "КТФ".
12.Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "КТФ".
13.Внесення змін до Статуту ПАТ "КТФ" та затвердження нової редакції Статуту ПАТ "КТФ".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ": доповідь по третьому питанню до 15 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 12 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
3.Звіт Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2015 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2015 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
9.Повноваження Голови та членів Правління ПАТ "КТФ" припинити.
10.1. Обрати Головою Правління ПАТ "КТФ" строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):
Вернер Марія Йосипівна.
10.2. Обрати членами Правління ПАТ "КТФ" строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів):
Брюхань Юрій Васильович;
Костик Таміла Павлівна;
Винниченко Анатолій Іванович.
11.1. Умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління ПАТ "КТФ" затвердити.
11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів з Головою та членами Правління ПАТ "КТФ" - Голову Наглядової ради ПАТ "КТФ" Гогунського Євгенія Дмитровича.
12.Обрати Ревізійну комісію ПАТ "КТФ" строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Калачанова Світлана Аркадіївна;
Романенко Людмила Григорівна;
Згуровець Любов Михайлівна.
13.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ "КТФ".
13.2. Надати Голові Правління ПАТ "КТФ" право підпису нової редакції Статуту ПАТ "КТФ".
По всім питанням порядку денного з першого по одинадцяте включно та по тринадцятому питанню порядку денного Голосували: "за" - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По дванадцятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Калачанова Світлана Аркадіївна 12 652 432
Романенко Людмила Григорівна 12 652 432
Згуровець Любов Михайлівна 12 652 432
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.